Integritetspolicy


1. Inledning


Sedan den 11 december 2018 regleras skyddet för enskilda när EU-institutionerna behandlar personuppgifter av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1725 av den 23 oktober 2018[1]. Förordningen följer samma principer och regler som de som har fastställts i den allmänna dataskyddsförordningen[2].

I enlighet med artikel 15 och 16 i förordningen (EU) 2018/1725 tillhandahåller vi dig den information som följer.

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Europaparlamentet är inte ansvarigt för skyddet av personuppgifter eller integritetsskyddsrutiner på tredjeparts webbplatser.


2. Varför ska mina uppgifter samlas in, lagras och behandlas, och på vilken rättslig grund sker detta?


Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna hålla kontakt med personer som har uttryckt sin önskan att bli informerade om eller delta i Europaparlamentets dagliga arbete.

Behandlingen grundar sig dessutom på presidiets beslut (PE 636.718/BUR) av den 17 juni 2019, som beskrivs i PV\ 1186432SV.docx, i vilket Europaparlamentets ledamöter betonade vikten av att, även efter valet, bibehålla det etablerade nätverket av privata och offentliga partner, och ansåg att kommunikation om Europaparlamentet till medborgarna måste vara ett fortlöpande åtagande, inte en isolerad insats som äger rum vart femte år inför valet.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med villkoren i artikel 5.1 a och d i förordning (EU) nr 2018/1725. Uppgifterna i samband med Europaparlamentets institutionella informations- och kommunikationskampanj utförs i allmänhetens intresse och baseras på Europaparlamentets generalsekretariats strategiska genomföranderamverk.

Europaparlamentet kommer att behandla dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomföra ovannämnda uppgifter och endast om du givit ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas i den utsträckning som är nödvändig för de ändamål för vilka de överfördes.


3. Vem är ansvarig för behandlingen av mina uppgifter? (Registeransvarig)


Europaparlamentets generaldirektoratet för kommunikation ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

Europaparlamentets dataskyddsombud ser till att bestämmelserna i förordning (EU) nr 2018/1725 tillämpas inom parlamentet.

Europeiska datatillsynsmannen fungerar som en oberoende tillsynsmyndighet. Datatillsynsmannen ser till att alla EU:s institutioner och organ respekterar enskilda personers rätt till integritet vid behandlingen av deras personuppgifter.


4. Vilka personuppgifter samlas in?


Vi samlar bara in de uppgifter som behövs för de angivna ändamålen, och du kan uppdatera uppgifterna när som helst.

Vi kommer att samla in uppgifter från dig på följande sätt:

 • Personligen och/eller via telefon/e-post.

 • När du anmäler dig på vår webbplats.

Nedan hittar du några exempel på de uppgifter som vi, med ditt tillstånd, kan komma att samla in:

 • Förnamn och efternamn.

 • Kontaktuppgifter (till exempel e-postadress, bostadsort, telefonnummer).

 • Språkpreferens.

 • Profilbild.

 • Länkar till sociala medier såsom Facebook och Twitter.

 • Framtida kommunikationspreferenser, däribland preferenser avseende prenumerationer och intresseområden inom en eller flera av ett antal underkategorier, vilka du vill få mer information om (frivilligt)).

 • För statistiska ändamål och i rapporteringssyften håller Europaparlamentet också reda på hur många användare som har värvats av andra användare genom plattformen.

 • Europaparlamentet bevakar också öppningsfrekvensen för e-postmeddelanden som skickats för statistiska ändamål och i rapporteringssyften.

Observera att enligt ett yttrande från Europeiska datatillsynsmannen, kan du, genom insamlingen och behandlingen av uppgifterna ovan, underkastas profilering för att motta relevant information baserad på dina intressen.


Kakor (cookies) och lokal lagring

Den här webbplatsen använder kakor enbart för att möjliggöra och förbättra funktioner och göra det lättare för användaren att navigera. Europaparlamentet använder företaget AT Internet för att samla in anonymiserade uppgifter endast för statistiska ändamål. Europaparlamentet använder aldrig kakor för att samla in, behandla, sprida eller registrera personuppgifter. Du kan enkelt ändra dina kakinställningar på nytt genom att klicka på länken ”Ändra kakinställningar” längst ner på sidan.


Vad gör jag om jag inte vill ha några kakor på min dator?

En del tycker att det känns inkräktande att information lagras på deras datorer och mobila enheter, särskilt när informationen lagras och används av en tredjepart utan ens vetskap. Om du vill kan du blockera vissa eller alla kakor, och du kan även radera kakor som redan sparats i din dator. Detta kan dock göra att du tappar en del funktioner. Om du vill blockera eller radera kakor måste du ändra webbläsarens sekretessinställningar.

Vissa tredjepartsoperatörer har tagit fram verktyg för att stänga av datainsamling och dataanvändning via sina moduler.


Tredjepartskakor

Facebook, Twitter, YouTube och Google Map kan lagra kakor för att dela innehåll på sociala nätverk eller för att sammanställa besöksstatistik. Förekomsten, antalet och statusen för dessa kakor beror på hur du använder plattformarna före eller under ett besök på parlamentets webbplats. Genom att godta dessa tredjepartskakor kommer du eventuellt att erhålla riktad reklam.

Läs igenom webbplatsernas kakpolicyer för sociala nätverk genom att klicka på de relevanta länkarna. Du kan också uppdatera dina kakinställningar för den här webbplatsen när som helst genom att klicka på länken ”Ändra kakinställningar” längst ner på sidan.


Vad är en kaka?

De flesta webbplatser som du besöker använder kakor för att förbättra användarupplevelsen. De gör det möjligt för webbplatserna att ”komma ihåg” dig – antingen under ett besök (med en sessionskaka) eller under upprepade besök (med en beständig kaka).

Kakor kan ha en rad olika funktioner. De gör att du enkelt kan hoppa mellan olika sidor, de lagrar dina inställningar och de förbättrar allmänt ditt surfande på en webbplats. Kakor gör samspelet mellan dig och webbplatsen snabbare och enklare. Om en webbplats inte använder kakor kommer den att tro att du är en ny besökare varje gång du öppnar en ny sida på webbplatsen. Om du till exempel stänger en meny och öppnar en annan sida kommer den inte att komma ihåg att du stängde menyn på föregående sida och kommer i stället att visa nästa sida med den sidans meny öppen.

Vissa webbplatser använder också kakor för att kunna rikta sin reklam eller marknadsföring utifrån exempelvis din geografiska plats och/eller dina surfvanor.

Kakor kan lagras av den webbplats som du besöker (förstapartskakor) eller av andra webbplatser som visar innehåll på den sida du befinner dig på (tredjepartskakor).

Vad finns i kakan?

En kaka är en enkel textfil som lagras på din dator eller mobila enhet av en webbserver. Servern kommer senare att kunna hämta eller läsa innehållet i kakan. Kakorna hanteras av webbläsaren. Varje kaka är unik och innehåller viss anonym information, t.ex. en unik identitetsbeteckning, webbplatsens namn, siffror och bokstäver. Den gör att webbplatsen kan komma ihåg dina surfinställningar.

Typer av kakor


a) Förstapartskakor

Förstapartskakor lagras av webbplatsen du besöker och kan bara läsas av den.

b) Tredjepartskakor

Tredjepartskakor läggs ut och används av en annan part än ägaren till webbplatsen du besöker. Om en webbplats exempelvis vill samla in besöksstatistik kan den utnyttja ett utomstående webbanalysföretag som sedan använder sina egna kakor för att utföra tjänsten. Webbplatsen du besöker kan också ha inbäddat innehåll, t.ex. videoklipp från YouTube eller bildspel från Flickr. Dessa webbplatser kan också lägga ut egna kakor. Än viktigare är att en webbplats kan utnyttja en tredjeparts reklamnätverk för riktade annonser. Sådana reklamtjänster används inte av parlamentet.

c) Sessionskakor

Sessionskakor lagras tillfälligt under ett besök på webbplatsen och raderas från besökarens enhet när webbläsaren stängs.

d) Beständiga kakor

Beständiga kakor sparas i din dator under en bestämd period (vanligen ett år eller längre) och raderas inte när webbläsaren stängs. De används när vi behöver veta vem du är för upprepade webbesök.

e) Flash-kakor

Många webbplatser använder Adobe Flash Player för att kunna visa videoklipp och infografik för användarna. Adobe använder egna kakor som inte kan styras genom webbläsarens inställningar. De används av Flash Player för samma ändamål som andra kakor, dvs. för att lagra preferenser eller spåra användare.
Flash-kakor fungerar annorlunda än din webbläsares kakor. I stället för att ha särskilda kakor för särskilda funktioner måste en webbplats lagra alla webbplatsrelaterade data i en enda kaka. Du kan styra hur mycket information som kan lagras i denna kaka, men du kan inte välja vilken typ av information som får lagras.


5. Vem kan se mina uppgifter?


Endast Europaparlamentets anställda och personuppgiftsbiträdet har tillgång till dina uppgifter. Europaparlamentet överför inte några uppgifter till andra parter utöver dessa mottagare. Endast vid revision eller rättsliga förfaranden kan Europeiska revisionsrätten, EU‑domstolen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) komma att kopplas in. Europaparlamentet lämnar inte ut personuppgifter till tredjepart för direktmarknadsföring.

Under vissa omständigheter kommer medborgarna att frivilligt kunna dela informationen med gemenskapen genom att lämna in vittnesmål och audiovisuellt material. I dessa fall kommer ett ytterligare godkännande att inhämtas. Samtycket kommer endast att gälla för ett specifikt vittnesmål eller audiovisuellt material som kommer att delas på webbplatsen.


6. Hur lång tid lagras mina uppgifter?


Personuppgifterna kommer att lagras för de ändamål för vilka de samlades in till dess att de registrerade har begärt att de ska tas bort eller tills plattformen together.eu stängs. Dessutom kommer den registrerade i början av varje valperiod att få en påminnelse om de uppgifter som samlats in av parlamentet och en möjlighet att lämna in en begäran om tillgång till uppgifterna.


7. Hur lagras mina uppgifter?


Europaparlamentet åtar sig att skydda dina personuppgifter. Vi använder en rad olika tekniska lösningar och förfaranden för att skydda dina personuppgifter från otillbörligt tillträde, användande eller spridning utan tillstånd.

Dina personuppgifter lagras på säkra servrar dit det råder begränsat tillträde och som finns i övervakade anläggningar. För lagring och underhåll får personuppgifter överföras till USA i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 2018/1725.


8. Vilka är dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter?

När dina personuppgifter behandlas av Europaparlamentet (eller någon annan EU institution), har du rätt att bli informerad om detta.

Du har rätt att få tillgång till uppgifterna och få dem korrigerade utan onödigt dröjsmål om de är felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt att återta ditt samtycke vid vilken tidpunkt som helst, utan att detta återtagande påverkar lagenligheten i den behandling som skett baserat på samtycket du gav före återtagandet.

Under vissa villkor har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar deras användning.

När så är tillämpligt har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, grundat på din särskilda situation, vid vilken tidpunkt som helst, och rätt till dataportabilitet. Vi kommer att beakta din begäran, fatta ett beslut och kommunicera det till dig utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad från att ha mottagit begäran. Perioden kan förlängas med ytterligare två månader när det är nödvändigt.

Du kan begära att vi kommunicerar, när så är möjligt, eventuella ändringar i dina personuppgifter till parter till vilka dina uppgifter lämnats. Du har också enligt lag rätt att inte underkastas automatiserade beslut (gjorda helt och hållet maskinellt) som påverkar dig.

Du har, under alla förhållanden, rätt att vända dig till Europeiska datatillsynsmannen i dess egenskap av tillsynsmyndighet.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter fastställs i artiklarna 17 till 24 i förordning (EU) 2018/1725.

För att utnyttja dina rättigheter kan du kontakta enheten för webbkommunikation. Om enheten inte kan svara på din begäran, kommer den att begära tekniskt stöd från personuppgiftsbiträdet.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter via denna plattform kan du också kontakta generaldirektoratet för kommunikation när det gäller behandlingen av uppgifterna, eller Europaparlamentets dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter:

Europaparlamentet
Generaldirektoratet för kommunikation
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
dataprotection@together.eu

Europaparlamentets dataskyddsombud
E-post: Data-Protection@europarl.europa.eu


9. Klagomål

Klagomål kan när som helst lämnas till

 • Europeiska datatillsynsmannen

E-post: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.
[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.