Πολιτική προστασίας απορρήτου

Εισαγωγή

Από τις 11 Δεκεμβρίου 2018, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018[1]. Ο εν λόγω κανονισμός ακολουθεί τις ίδιες αρχές και διατάξεις με εκείνες που θεσπίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων[2].

Οι ακόλουθες πληροφορίες βασίζονται στα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Το together.eu είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες και τους οργανισμούς να συμμετέχουν στη δημοκρατία.

Η πλατφόρμα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και δημιουργήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους οργανισμούς να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός λαμπρότερου μέλλοντος στην ΕΕ. Επιτρέπει στους πολίτες και στους οργανισμούς να αλληλεπιδρούν με την κοινότητα together.eu και να ανταλλάσσουν δράσεις, δραστηριότητες και εμπειρίες μέσω περιεχομένου πολυμέσων, όπως ηχογραφήσεις, βίντεο, εικόνες και κείμενο. Οι χρήστες μπορούν επίσης να μοιράζονται ιστορίες και προσωπικές μαρτυρίες, να καταγράφουν δράσεις και εκδηλώσεις, να προτείνουν και να διοργανώνουν εκδηλώσεις για την υπόλοιπη κοινότητα και να συνεισφέρουν με διαφημιστικό υλικό για την υποστήριξη των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου.

Η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της πλατφόρμας together.eu και των ακόλουθων αντίστοιχων λειτουργιών: 

 • διευκόλυνση της διαδικασίας εγγραφής και της πρόσβασης στην πλατφόρμα together.eu·

 • παροχή στους συμμετέχοντες πληροφοριών σχετικών με εκδηλώσεις και διευκόλυνση της συμμετοχής σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Κοινοβούλιο και την κοινότητα·

 • κοινοποιήσεις όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικά δελτία και προσκλήσεις (αυτό συνεπάγεται τη διαχείριση καταλόγων επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν κατάρτιση προφίλ προκειμένου να αποστέλλονται πληροφορίες σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας· η απόφαση για την αποστολή πληροφοριών συνδέεται αυτόματα με τις προτιμήσεις που έχει ορίσει ο χρήστης· αυτό ισχύει για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες·

 • υποβολή, ανταλλαγή και έλεγχος των συνεισφορών από εγγεγραμμένους χρήστες·

 • πρόσβαση σε φόρουμ·

 • συμμετοχή σε διαγωνισμούς που διοργανώνει το Κοινοβούλιο·

 • σκοποί στατιστικής και ανάλυσης·

 • ασφαλής λειτουργία και συντήρηση της πλατφόρμας together.eu·

 • προώθηση των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου.

Μπορούν να διεξαχθούν ανώνυμες έρευνες προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιδόσεις και οι δραστηριότητες που διοργανώνει το Κοινοβούλιο. Στις έρευνες αυτές συλλέγονται μόνο συγκεντρωτικά και ανώνυμα δεδομένα.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας;

Για σκοπούς επικοινωνίας και συμμετοχής, θα χρησιμοποιείται το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το οποίο ορίζει ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Όσον αφορά τους διαδικτυακούς διαγωνισμούς, εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το οποίο ορίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στην απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2019[3], όπως περιγράφεται στα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης του Προεδρείου της 17ης Ιουνίου 2019, όπου οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισαν τη σημασία της διατήρησης, και μετά τις εκλογές, του καθιερωμένου δικτύου ιδιωτικών και δημόσιων εταίρων, και εξέφρασαν την άποψη ότι η επικοινωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τους πολίτες πρέπει να αποτελεί συνεχή δραστηριότητα και όχι μεμονωμένη προσπάθεια που πραγματοποιείται μία φορά κάθε πέντε έτη πριν από τις εκλογές.

Για σκοπούς ασφάλειας, η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη θεσμική ενημερωτική και επικοινωνιακή εκστρατεία του Κοινοβουλίου εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και βασίζονται στο στρατηγικό εκτελεστικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας του Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων, κατά περίπτωση, μόνο εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διαβιβάστηκαν.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας; (Υπεύθυνος επεξεργασίας)

Το Κοινοβούλιο ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται υπό την κοινή ευθύνη της Διεύθυνσης Γραφείων Συνδέσμου και της Διεύθυνσης Εκστρατειών της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπούμενες από τον Διευθυντή Γραφείων Συνδέσμου και τον Διευθυντή Εκστρατειών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους επεξεργασίας στη διεύθυνση dataprotection@together.eu.

Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε;

Οι πληροφορίες που συλλέγονται εξαρτώνται από το είδος του χρήστη.

Μη εγγεγραμμένοι χρήστες

Για τον βασικό επισκέπτη, μόνο η διεύθυνση IP μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία για λόγους ασφαλείας. Οι πληροφορίες αυτές φυλάσσονται για 10 ημέρες.

Εγγεγραμμένοι και συνεισφέροντες χρήστες

Απαιτούμενα

Για τη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • ονοματεπώνυμο·

 • περιφέρεια και χώρα διαμονής·

 • στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)·

 • προτιμώμενη γλώσσα.

Το Κοινοβούλιο παρακολουθεί επίσης τα ποσοστά των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανοίγονται και άλλα ποσοστά (δηλ. το ποσοστό κλικ μετάβασης και το ποσοστό αποχώρησης) για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς υποβολής εκθέσεων.

Προαιρετικά

 • στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση, κ.λπ.)·

 • φωτογραφία προφίλ·

 • σύνδεσμοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. λογαριασμός Facebook, Twitter·

 • προτιμήσεις μελλοντικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων συνδρομής και των θεμάτων ενδιαφέροντος για τα οποία έχετε επιλέξει να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες·

 • αριθμός χρηστών που προσελκύονται από άλλους χρήστες μέσω της πλατφόρμας για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς υποβολής εκθέσεων·

 • η φωτογραφία σας (φωτογραφίες και βίντεο) που συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πολίτες θα μπορούν να ανταλλάσσουν οικειοθελώς πληροφορίες με την κοινότητα υποβάλλοντας μαρτυρίες, οπτικοακουστικό υλικό και εκδηλώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ληφθεί επιπλέον συγκατάθεση. Η συγκατάθεση αυτή θα ισχύει μόνο για ένα συγκεκριμένο υλικό μαρτυρίας ή οπτικοακουστικό υλικό που θα κοινοποιηθεί στον ιστότοπο. Ένας εκπρόσωπος καταχωρισμένου οργανισμού μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού και τις πιθανές εκστρατείες που διοργανώνονται. Αυτό το προτεινόμενο περιεχόμενο που προτείνεται από τους χρήστες θα επικυρωθεί πρώτα από την ομάδα προκειμένου να ελεγχθεί εάν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις και τον κώδικα δεοντολογίας του ιστοτόπου.

Όταν διοργανώνονται διαδικτυακοί διαγωνισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλους διαύλους μέσω αυτής της πλατφόρμας, μπορεί να υπάρχουν και άλλα βήματα που απαιτούν την επεξεργασία πρόσθετων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πληροφορίες διαβατηρίου ή/και τραπεζικός λογαριασμός). Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σαφώς με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Καταχωρισμένος οργανισμός

Εκτός από τα δεδομένα που συλλέγονται από εγγεγραμμένους χρήστες, μπορεί να ζητηθεί από τον εκπρόσωπο καταχωρισμένου οργανισμού να παράσχει τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:

 • θέση εργασίας και τομέας εργασίας εντός του οργανισμού για τους χρήστες που εγγράφονται ως εκπρόσωποι οργανισμού.

Διαχειριστές

 • Επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και σε ποιον κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας παρέχεται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Κοινοβουλίου και τους εξωτερικούς αναδόχους του που είναι υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση της επεξεργασίας σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης για γνώση». Οι εν λόγω εργαζόμενοι δεσμεύονται από καταστατικές υποχρεώσεις και, εφόσον απαιτείται, πρόσθετες συμφωνίες τήρησης της εμπιστευτικότητας.  

Το εντεταλμένο προσωπικό των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου που συμμετέχει στο έργο together.eu έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω ειδικής πλατφόρμας διεπαφής για τον σκοπό της λειτουργίας του έργου, καθώς και για δράσεις παρακολούθησης που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων). Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δυνατή μόνο βάσει της αρχής της «ανάγκης για γνώση», και συγκεκριμένα: 

 • η ομάδα ΤΠ του Κοινοβουλίου έχει πρόσβαση σε δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή κατάλληλης τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης (π.χ. γραφείο υποστήριξης, διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης, συντήρηση της πλατφόρμας)·

 • οι διαχειριστές θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται κατά την εγγραφή.

Το Κοινοβούλιο δεν διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός των προαναφερθέντων παραληπτών. Δεν ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρίτα μέρη για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Τα δεδομένα σας θα μπορούσαν να διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) μόνο εάν το ζητήσει ο νόμος, ή σε περίπτωση ελέγχου ή δικαστικής διαδικασίας.

Η πλατφόρμα αυτή ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει έλεγχο επί αυτών των ιστοτόπων, συνιστούμε να ελέγχετε και τις δικές τους πολιτικές προστασίας απορρήτου.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

Η περίοδος διατήρησης εξαρτάται από τα δεδομένα και το προφίλ του υποκειμένου των δεδομένων.

Μη εγγεγραμμένοι χρήστες

Η διεύθυνση IP των επισκεπτών που δεν διαθέτουν λογαριασμό και απλώς περιηγούνται στον ιστότοπο θα συλλέγεται για λόγους ασφαλείας. Μετά από 10 ημέρες, τα αρχεία καταγραφής που περιέχουν αυτά τα δεδομένα θα διαγράφονται.

Εγγεγραμμένοι χρήστες, συνεισφέροντες και οργανισμοί

Δεδομένου ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να διατηρεί διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες μακροπρόθεσμα, δεν έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία για τα δεδομένα που συλλέγονται για τα εν λόγω προφίλ.

Για την ενίσχυση του ελέγχου των δεδομένων σας έχουν ληφθεί τα ακόλουθα μέτρα:

 • θα υπενθυμίζουμε περιοδικά, μετά από κάθε ευρωπαϊκές εκλογές, σε όλα τα μέλη της κοινότητας (δηλαδή σε όλα τα υποκείμενα των δεδομένων) τη δυνατότητα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους και να ζητούν τη διαγραφή των δεδομένων τους ανά πάσα στιγμή·

 • σε κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία, θα βρείτε δήλωση αποποίησης ευθύνης που θα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα σας από το σύστημα ή/και να ακυρώσετε την εγγραφή σας από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Στο πλαίσιο της εγγραφής, εάν ένας λογαριασμός δεν επικυρωθεί σωστά εντός 15 ημερών, όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για τον λογαριασμό αυτό διαγράφονται.

Διαχειριστές

Οι πληροφορίες διατηρούνται για όσο διάστημα ο χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση στη διεπαφή διαχείρισης.

Εκδηλώσεις

Φωτογραφίες και βίντεο που λαμβάνονται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης θα φυλάσσονται για διάστημα ενός έτους.

Διαγωνισμοί

Στο πλαίσιο συγκεκριμένου διαγωνισμού, εάν συλλέγονται πρόσθετα δεδομένα, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά με την ημερομηνία διατήρησης.

Θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε χώρα ή οργανισμό εκτός ΕΕ;

Το Κοινοβούλιο δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρα ή οργανισμό εκτός ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να συμβάλλουμε στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή κοινοποίησης. Η πλατφόρμα together.eu φιλοξενείται σε υπηρεσία υπολογιστικού νέφους που υποστηρίζεται από την Amazon Web Services (AWS). Η AWS έχει συνάψει σύμβαση με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο διοργανικής κλειστής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει διάφορες ρήτρες προστασίας δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Σύμφωνα με αυτές τις συμβατικές διατάξεις, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά στην ΕΕ. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ανάδοχο και ενδέχεται να απαιτούν τη διαβίβαση δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν απαιτούνται και δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του together.eu.

Επιπλέον, και παρά το γεγονός ότι οι διακομιστές που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση βρίσκονται στην ΕΕ, η κρυπτογράφηση των δεδομένων που αποθηκεύονται στους διακομιστές υπολογιστικού νέφους διασφαλίζεται από την εφαρμογή της κοινοχρησίας δεδομένων από το ίδιο το Κοινοβούλιο.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα στο πλαίσιο του κεφαλαίου III (άρθρα 14 έως 25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Όσον αφορά αυτή τη διαδικασία επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα·

 • το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή·

 • το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων·

 • κατά περίπτωση, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας·

 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων·

 • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που διενεργείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

 • εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παρούσα πράξη επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Τα υποκείμενα των δεδομένων που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 μπορούν να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprotection@together.eu ή να αποστείλουν αίτημα μέσω του προσωπικού τους χώρου στον ιστότοπο. Το αίτημα θα σταλεί στη διεύθυνση dataprotection@together.eu και θα διεκπεραιωθεί μέσω συστήματος έκδοσης δελτίων ενσωματωμένου στη λύση λογισμικού. Μια κεντρική ομάδα θα διεκπεραιώνει αυτά τα αιτήματα και θα παρακολουθεί όλες τις σχετικές ενέργειες.

Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που έχετε απορία ή παράπονο;

Το πρώτο σημείο επαφής σας είναι η διεύθυνση dataprotection@together.eu.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε, ανά πάσα στιγμή, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κοινοβουλίου (Data-Protection@europarl.europa.eu) για τυχόν ανησυχίες/παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Κοινοβουλίου διασφαλίζει την εσωτερική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Η διεύθυνση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι:

Data Protection Officer
European Parliament
2, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxembourg

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) οποιαδήποτε στιγμή όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή και διασφαλίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ σέβονται το δικαίωμα των πολιτών στην ιδιωτικότητα κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους.


[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

[2] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

[3] Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.