Isikuandmete kaitse


1. Sissejuhatus


Alates 11. detsembrist 2018 reguleeritakse füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725[1]. Selles järgitakse samu põhimõtteid ja norme, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses[2].

Järgnev teave põhineb määruse (EL) 2018/1725 artiklitel 15 ja 16.

Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Euroopa Parlament ei vastuta välisveebisaitide andmekaitsepõhimõtete või -tavade eest.


2. Milleks ja missugusel õiguslikul alusel andmeid kogutakse, säilitatakse ja töödeldakse?


Kogume ja töötleme isikuandmeid, et hoida kontakti kodanikega, kes on vabatahtlikult väljendanud soovi saada teavet Euroopa Parlamendi tegevuse kohta või osaleda selles.

Andmete töötlemise aluseks on ka juhatuse 17. juuni 2019. aasta otsus PE 636.718/BUR, mida on kirjeldatud dokumendis PV\1186432ET.docx (juhatuse 17. juuni 2019. aasta koosoleku protokoll), mille kohaselt Euroopa Parlamendi liikmed „rõhutasid, kui oluline on säilitada era- ja avaliku sektori partnerite väljakujunenud võrgustikku ka pärast valimisi“, ja „väljendasid arvamust, et teavet Euroopa Parlamendi kohta peab kodanikele andma pidevalt, mitte ainult ühekordse pingutusena iga viie aasta tagant enne valimisi“.

Isikuandmeid töödeldakse määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktides a ja d sätestatud tingimustel. Euroopa Parlamendi institutsiooniliste teabe- ja teavitamiskampaaniatega seotud ülesandeid täidetakse avalikes huvides, lähtudes Euroopa Parlamendi peasekretariaadi strateegilisest rakendusraamistikust.

Euroopa Parlamendis töödeldakse isikuandmeid eelnimetatud ülesannete täitmiseks ja ainult juhul, kui andmesubjekt on selleks üheselt nõusoleku andnud. Isikuandmeid töödeldakse üksnes sellel otstarbel, milleks need edastati.


3. Kes vastutab isikuandmete töötlemise eest? (Vastutav töötleja)


Andmete töötlemine toimub Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni peadirektoraadi vastutusel.

Määruse (EL) 2018/1725 sätete järgimise Euroopa Parlamendis tagab parlamendi andmekaitseametnik.

Sõltumatu järelevalveasutus on Euroopa Andmekaitseinspektor. Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et kõik ELi institutsioonid ja asutused austaksid isikuandmete töötlemisel inimese õigust eraelu puutumatusele.


4. Milliseid isikuandmeid Euroopa Parlamendis kogutakse?


Euroopa Parlament kogub üksnes teavet, mis on vajalik andmete kogumisel määratletud otstarbel, ning teie saate end puudutavat teavet igal ajal ajakohastada.

Andmete kogumine võib toimuda

 • otse kohapeal ja /või telefoni või e-posti teel

 • või kui registreerute meie veebisaidil.

Teie loal tohime talletada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi

 • kontaktandmed (nt e-posti aadress, elukoht, telefoninumber jne)

 • eelistatav keel

 • profiilipilt

 • sotsiaalmeedia lingid, nagu Facebooki konto, Twitteri konto jm

 • eelistused, mis puudutavad edasisi teavitusi, muu hulgas infokirjade tellimist ja huvivaldkondi ühes või mitmes alakategoorias, mille kohta soovite rohkem teavet (valikuline)

 • teiste kasutajate poolt platvormi kaudu värvatud kasutajate arv (statistika ja aruandluse eesmärgil)

 • saadetud e-kirjade avamise määr (statistika ja aruandluse eesmärgil)

Euroopa andmekaitseinspektori seisukohast juhindudes võib ülalnimetatud andmete kogumisel ja töötlemisel kohaldada profileerimist, et saaksime teile saata teie huvidele vastavat teavet.


Küpsised ja kohapealne salvestamine

Veebisait kasutab küpsiseid üksnes selleks, et võimaldada ja parandada saidi toimimist ning muuta selle kasutamine kasutaja jaoks mugavamaks. Euroopa Parlament kasutab firmat AT Internet anonüümsete andmete kogumiseks üksnes statistilistel eesmärkidel. Mingil juhul ei kasuta Euroopa Parlament küpsiseid isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks, levitamiseks ega salvestamiseks. Kasutaja saab küpsiste seadeid pärast oma esialgset valikut kergesti muuta, klõpsates lehekülje allosas oleval lingil „Muuda küpsiste eelistusi“.


Mida teha, kui te ei soovi küpsiste salvestamist oma arvutisse?

Mõni inimene peab teabe salvestamist oma arvutisse või nutiseadmesse pealetükkivaks, eriti kui teavet salvestab ja kasutab tema teadmata keegi kolmas osapool. Soovi korral on võimalik mõningaid või ka kõiki küpsiseid blokeerida ja juba salvestatud küpsised kustutada. Sellisel juhul tuleb aga arvestada teatavate kadudega saidi toimimises. Küpsiste blokeerimiseks või kõrvaldamiseks peate muutma oma veebilehitseja privaatsusseadeid.

Mõned kolmandast isikust käitajad on välja töötanud vahendid andmete kogumise ja kasutamise tõkestamiseks oma moodulite abil.


Kolmanda osapoole küpsised

Facebook, Twitter, YouTube ja Google Maps võivad küpsiseid kasutada sotsiaalvõrgustikes sisu jagamiseks või juurdepääsustatistika koostamiseks. Küpsiste olemasolu, arv ja staatus võivad sõltuda sellest, kuidas neid platvorme enne parlamendi veebisaidi külastamist või selle ajal kasutatakse. Kui nõustute kolmanda osapoole küpsistega, võidakse teile hakata saatma reklaami.

Soovitame uurida, milline on nende saitide poliitika sotsiaalvõrgustike küpsiste suhtes. Selleks klõpsake vastavatel linkidel. Käesoleva veebisaidi küpsiste seadeid saab ka igal ajal ajakohastada, klõpsates lehekülje allosas oleval lingil „Muuda küpsiste eelistusi“.


Mis on küpsis?

Küpsiseid kasutatakse peaaegu kõikidel veebisaitidel. Need hõlbustavad kasutamist ja võimaldavad saitidel teid „meelde jätta“ – kas külastuse ajaks (nn seansiküpsiste abil) või korduvate külastuste jaoks (nn püsiküpsise abil).

Küpsistel võib olla mitmeid eri funktsioone. Nad aitavad lehekülgede vahel lihtsamalt navigeerida, säilitades eelistused ja parandades üldisemalt veebisaidi kasutuskogemust. Küpsised muudavad veebikasutaja ja veebisaidi vahelise suhtluse kiiremaks ja lihtsamaks. Kui sait ei kasuta küpsiseid, peab ta teid uueks külastajaks iga kord, kui veebisaidil uuele lehele lähete – näiteks kui sulgete menüü ja liigute teisele veebilehele, ei mäleta veebisait, et te menüü eelmisel leheküljel sulgesite ning näitab järgmist lehekülge ikka koos avatud menüüga.

Mõned veebisaidid kasutavad küpsiseid ka selleks, et suunata oma reklaami või turundussõnumeid, lähtudes näiteks teie asukohast ja/või veebikasutuse harjumustest.

Küpsiseid võivad seada nii see veebisait ise, mida te parajasti külastate (nn esimese osapoole küpsised), kui ka sellel leheküljel sisu edastavad teised veebisaidid (nn kolmanda osapoole küpsised).


Mida küpsis sisaldab?

Küpsis on lihtne tekstifail, mille salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse veebisaidi server. Hiljem on sel serveril võimalik küpsise sisu tagasi saada või seda lugeda. Küpsiseid haldab teie veebilehitseja. Iga küpsis on unikaalne ja sisaldab anonüümset teavet, nagu kordumatu tunnus, saidi nimi, numbrid ja tähed. See võimaldab veebisaidil jätta meelde teie veebisirvimise eelistused.

Küpsiste liigid


a) Esimese osapoole küpsised

Esimese osapoole küpsised seab veebisait, mida te ise külastate, ja neid saab lugeda üksnes seesama veebisait.

b) Kolmanda osapoole küpsised

Kolmanda osapoole küpsised seab ja neid kasutab organisatsioon, kes ei ole külastatava veebisaidi omanik. Näiteks võib veebisait külastatavuse mõõtmiseks kasutada kolmandast isikust analüüsifirmat, kes paigaldab selle teenuse pakkumiseks oma küpsise. Külastataval veebisaidil võib olla ka manustatud sisu, näiteks YouTube’i videod või Flickri slaidiesitlused. Ka need saidid võivad seada oma küpsiseid. Kuid olulisem on see, et veebisait võib kasutada kolmanda osapoole reklaamivõrku ka suunatud reklaami edastamiseks. Euroopa Parlament reklaamiteenuseid ei kasuta.

c) Seansiküpsised

Seansiküpsised salvestatakse ajutiselt veebisaidi sirvimise ajaks ja kustutatakse kasutaja seadmest, kui veebilehitseja suletakse.

d) Püsiküpsised

Püsiküpsised salvestatakse teie arvutisse kindlaks ajavahemikuks (tavaliselt üheks aastaks või kauemaks) ja neid ei kustutata veebilehitseja sulgemisel. Neid kasutatakse juhul, kui meil on vaja rohkem kui ühe seansi jooksul teada, kes te olete.

e) Flashi küpsised

Paljud veebisaidid kasutavad programmi Adobe Flash Player videote ja infograafika esitamiseks. Adobe kasutab enda küpsiseid, mida ei saa veebilehitseja seadete kaudu hallata. Flash Player kasutab neid samal eesmärgil, nagu kasutatakse teisi küpsiseid, st eelistuste salvestamiseks või kasutajate jälgimiseks.
Flashi küpsised toimivad teistmoodi kui veebilehitseja küpsised. Eri ülesannete täitmiseks eraldi küpsiste kasutamise asemel peab veebisait talletama kõik saidiga seotud andmed ühte küpsisesse. Te saate kontrollida, kui palju teavet sellesse küpsisesse salvestatakse, kuid teil ei ole võimalik valida, millist liiki teavet võib salvestada.


5. Kellel on juurdepääs teie andmetele?


Teie andmetele on juurdepääs ainult Euroopa Parlamendi ja volitatud andmetöötleja töötajatel. Euroopa Parlament ei edasta andmeid kellelegi teisele. Üksnes auditi või kohtumenetluse korral võib neid anda Euroopa Kontrollikojale, Euroopa Kohtule ja Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF). Euroopa Parlament ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele otseturunduse tarbeks.

Teatavatel tingimustel saavad kodanikud vabatahtlikult jagada teavet kogukonnaga, postitades oma seisukohti või audiovisuaalset materjali. Sellisel juhul küsitakse neilt alati eraldi nõusolekut. Nõusolek kehtib ainult ühe konkreetse loo või audiovisuaalse materjali kohta.


6. Kui kaua teie andmeid säilitatakse?


Isikuandmeid säilitatakse sel otstarbel, milleks need koguti. Need kustutatakse, kui andmesubjekt seda taotleb või kui ühisplatvorm suletakse. Lisaks saadetakse andmesubjektile uue parlamendikoosseisu ametiaja alguses meeldetuletus parlamendi kogutud andmete kohta ja talle antakse võimalus esitada andmesubjekti juurdepääsutaotlus.


7. Kuidas andmeid säilitatakse?


Euroopa Parlament kohustub kaitsma teie isikuandmete turvalisust. Me kasutame mitmesuguseid turvatehnoloogiaid ja -menetlusi, et aidata kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, kasutamise ja avaldamise eest.

Teie isikuandmeid säilitatakse piiratud juurdepääsuga turvatud serverites, mis asuvad valvealustes ruumides. Kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikliga 48 võib isikuandmeid säilitamiseks ja hooldamiseks edastada USA-sse


8. Andmesubjekti õigused

Kui Euroopa Parlament (või ükskõik milline ELi institutsioon) töötleb teie isikuandmeid, on teil õigus sellest teadlik olla.

Teil on õigus andmetele ligi pääseda ja neid viivitamata parandada lasta, kui andmed on ebatäpsed või poolikud.

Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, kuid see ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist selle alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Teatavatel tingimustel on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist või piirata nende kasutamist.

Vajadusel on teil õigus ükskõik millal esitada vastuväited isikuandmete töötlemisele konkreetse olukorraga seotud põhjustel ning õigus andmete ülekantavusele. Me hindame teie taotlust, teeme otsuse ja teavitame teid põhjendamatu viivituseta, kuid igal juhul ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Vajaduse korral võib perioodi pikendada kahe kuu võrra.

Võite taotleda, et teavitaksime võimalusel teie isikuandmete muudatustest kolmandaid isikuid, kellele olete oma andmeid avalikustanud. Samuti on teil vastavalt seadusele õigus mitte alluda teid puudutavatele automaatsetele (st täielikult masinate tehtud) otsustustele.

Igal juhul on teil õigus pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole.

Teie isikuandmetega seotud õigused on kirjas määruse (EL) 2018/1725 artiklites 17–24.

Neis küsimustes võite ühendust võtta veebisuhtluse üksusega. Kui üksusel ei ole võimalik teie päringule vastata, taotleb üksus volitatud töötlejalt tehnilist tuge.

Kui teil on kahtlusi seoses oma isikuandmete töötlemisega selle platvormi kaudu, võtke nende andmete töötlemise asjus ühendust ka kommunikatsiooni peadirektoraadi või Euroopa Parlamendi andmekaitseametnikuga.

Kontaktandmed:

Euroopa Parlament
Kommunikatsiooni peadirektoraat
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
dataprotection@together.eu

Euroopa Parlamendi andmekaitseametnik
e-posti aadress: Data-Protection@europarl.europa.eu


9. Kaebused

Kaebusi saab esitada igal ajal

 • Euroopa andmekaitseinspektorile

E-posti aadress: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.
[2] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.