Privatlivspolitik


1. Indledning


Beskyttelsen af personer i forbindelse med EU-institutionernes behandling af personoplysninger har siden den 11. december 2018 været reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018[1]. Denne forordning følger de samme principper og regler som dem, der er fastsat i den generelle forordning om databeskyttelse[2].

Vi giver dig de følgende oplysninger på grundlag af artikel 15 og 16 i forordning (EU) 2018/1725.

Dette websted kan indeholde links til andre websteder. Europa-Parlamentet fralægger sig ethvert ansvar for politik og praksis vedrørende privatlivsbeskyttelse på tredjeparters websteder.


2. Hvorfor indsamler, lagrer og behandler vi dine oplysninger, og på hvilket retsgrundlag?


Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at bevare kontakten til borgere, der frivilligt har udtrykt ønske om at blive informeret om eller inddraget i Europa-Parlamentets daglige arbejde.

Herudover er behandlingen baseret på Præsidiets afgørelse PE 636.718/BUR af 17. juni 2019 som beskrevet i PV\1186432DA.docx, hvor medlemmer af Europa-Parlamentet understregede betydningen af også efter valget at opretholde det etablerede netværk af private og offentlige partnere og gav udtryk for, at kommunikation om Europa-Parlamentet til borgerne skal være en løbende aktivitet og ikke en isoleret indsats, der finder sted én gang hvert femte år inden valget.

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de betingelser, som er beskrevet i artikel 5, stk. 1, litra a) og d) i forordning (EU) 2018/1725. De opgaver, der knytter sig til Europa-Parlamentets institutionelle informations- og kommunikationskampagne, udføres i offentlighedens interesse og er baseret på Europa-Parlamentets Generalsekretariats strategiske forvaltningsramme.

Europa-Parlamentet behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre de førnævnte opgaver, og kun hvis du utvetydigt har givet samtykke til behandlingen. Dine personoplysninger vil kun blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev videregivet.


3. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger? (den dataansvarlige)


Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige sikrer, at bestemmelserne i forordning (EF) 2018/1725 bliver efterlevet inden for institutionen.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) fungerer som en uafhængig tilsynsmyndighed. EDPS sikrer, at alle EU's institutioner og organer respekterer personers ret til privatlivsbeskyttelse i forbindelse med behandling af personoplysninger.


4. Hvilke personoplysninger indsamler vi?


Vi indsamler kun de oplysninger, som vi har brug for til de angivne formål, og du kan til enhver tid ajourføre disse oplysninger.

Vi indsamler oplysninger fra dig på følgende måder:

 • Personligt og/eller pr. telefon/e-mail

 • Når du registrerer dig på vores websted

Nedenfor følger de oplysninger, som vi – med din tilladelse – måske indsamler om dig:

 • Fornavn og efternavn

 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, bopæl, telefonnummer osv.)

 • Sprogpræference

 • Profilbillede

 • Links til sociale medier såsom Facebook-profil, Twitter-profil ...

 • Fremtidige kommunikationspræferencer, herunder abonnementspræferencer og interesseområder inden for et eller flere af de delemner, som du vælger at modtage mere information om (valgfrit)

 • Europa-Parlamentet registrerer af hensyn til statistik- og rapporteringsformål også, hvor mange brugere der rekrutteres af andre brugere via platformen.

 • Europa-Parlamentet registrerer af hensyn til statistik- og rapporteringsformål også andelen af de sendte e-mails, der bliver åbnet.

Bemærk venligst, at indsamlingen og behandlingen af de ovennævnte oplysninger i henhold til en udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse må anvendes til at opstille en profil, så du kan modtage oplysninger, der er relevante for dine interesser.


Cookies og lokallagring

Dette websted sætter udelukkende cookies for at aktivere eller forbedre funktioner eller for at forbedre brugerens navigationsoplevelse. Europa-Parlamentet bruger udelukkende firmaet AT Internet til indsamling af anonymiserede data til statistiske formål. Europa-Parlamentet anvender under ingen omstændigheder cookies til at indsamle, behandle, udbrede eller registrere personoplysninger. Brugerne kan nemt ændre deres cookieindstillinger efter deres oprindelige valg ved at klikke på linket "Change cookie preferences" nederst på siden.


Hvad skal man gøre, hvis man ikke ønsker cookies på sin computer?

Visse personer finder idéen om, at der lagres oplysninger på deres computer eller mobile udstyr, lidt for påtrængende, navnlig når disse oplysninger opbevares og anvendes af tredjemand uden deres vidende. Hvis du foretrækker det, er det muligt at blokere for nogle eller alle cookies eller endog at slette cookies, der allerede er blevet lagt ind, men du skal være opmærksom på, at du kan miste nogle funktioner. For at gøre dette skal du ændre din browsers privatlivsindstillinger.

Nogle tredjepartsaktører har udviklet værktøjer til at forhindre indsamling og brug af data via deres moduler.


Tredjepartscookies

Facebook, Twitter, YouTube og Google Maps kan sætte cookies med henblik på deling af indhold på sociale netværker eller med henblik på udarbejdelse af besøgsstatistikker. Tilstedeværelse, antal og status af disse cookies kan afhænge af, hvordan du bruger de pågældende platforme før eller under et besøg på Parlamentets websted. Ved at acceptere disse tredjepartscookies kan du potentielt blive mål for målrettet annoncering.

Du bør undersøge de relevante steders politik for sociale netværkscookies ved at klikke på de relevante links. Du kan også når som helst opdatere dine indstillinger for cookies på dette website ved at klikke på linket "Change cookie preferences" nederst på siden.


Hvad er en cookie?

De fleste websteder, du besøger, anvender cookies for at gøre din brugeroplevelse bedre. De gør det muligt for websteder at "huske" dig – enten under dit besøg (ved hjælp af en "sessionscookie") eller ved gentagne besøg (ved hjælp af en "permanent cookie").

Cookies kan have en lang række forskellige funktioner. De gør det muligt for dig at navigere effektivt mellem siderne ved at opbevare dine præferencer og generelt forbedre din oplevelse af et websted. Cookies gør samspillet mellem dig og webstedet hurtigere og lettere. Hvis et websted ikke anvender cookies, vil det tro, at du er en ny besøgende, hver gang du går ind på en ny side på webstedet. Når du f.eks. lukker en menu og går til en anden side, vil stedet ikke kunne huske, at du har lukket menuen på den foregående side, og det vil vise den næste side med denne sides menu åben.

Nogle websteder bruger også cookies til at blive i stand til at målrette deres reklame- eller markedsføringsbudskaber på grundlag af eksempelvis brugerens geografiske placering og/eller navigationsvaner.

Cookies kan blive sat af websteder, du besøger ("førstepartscookies"), eller af andre websteder, der har indhold på den side, du ser ("tredjepartscookies").


Hvad er der i en cookie?

En cookie er en simpel tekstfil, som et websteds server gemmer på din computer eller mobilenhed. Serveren vil efterfølgende være i stand til at finde og læse indholdet af denne cookie. Cookies administreres af din browser. Hver cookie er unik og indeholder nogle anonyme oplysninger, såsom en unik identifikator, webstedets navn, tal og bogstaver. Cookien gør det muligt for webstedet at huske dine browsingpræferencer.

Typer af cookies


a) Førstepartscookies

Førstepartscookies sættes af det websted, som du besøger, og de kan kun læses af dette websted.

b) Tredjepartscookies

Tredjepartscookies sættes og anvendes af en anden part end ejeren af det websted, du besøger. Et websted kan f.eks. for at måle besøgstal engagere et tredjeparts-analyseselskab, som vil benytte egne cookies til denne opgave. Det websted, du besøger, kan også have indlejret indhold, f.eks. YouTube-videoer eller Flickr-diasshow. Disse websteder kan også sætte deres egne cookies. Et udbredt fænomen er, at websteder benytter sig af en tredjeparts reklamenetværk til at foretage målrettet annoncering. Parlamentet anvender ikke reklametjenester.

c) Sessionscookies

Sessionscookies opbevares midlertidigt i en browser og slettes fra brugerens enhed, når browseren lukkes.

d) Permanente cookies

Permanente cookies gemmes på din computer i et bestemt tidsrum (normalt et år eller længere) og slettes ikke, når browseren lukkes. De anvendes til at identificere brugeren ved mere end én browser-session.

e) Flash-cookies

Mange websteder benytter Adobe Flash Player til visning af videoklip og infografikker til deres brugere. Adobe anvender sine egne cookies, som ikke kan håndteres gennem dine browserindstillinger. De anvendes af Flash Player til samme formål som for andre cookies, dvs. at lagre brugernes præferencer eller spore brugerne.
Flash-cookies fungerer anderledes end de cookies, der er i din browser. I stedet for at sætte specifikke cookies til specifikke opgaver, er webstedet begrænset til at lagre alle webstedsspecifikke data i én cookie. Du kan kontrollere, hvor mange oplysninger der kan lagres i denne cookie, men du kan ikke selv vælge, hvilken type oplysninger der må lagres.


5. Hvem har adgang til dine personoplysninger?


Kun Europa-Parlamentets og databehandlerens personale har adgang til dine oplysninger. Europa-Parlamentet videregiver ikke nogen oplysninger til andre end disse modtagere. Kun i tilfælde af revision eller retslige procedurer kan Revisionsretten, EU-Domstolen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) blive inddraget. Europa-Parlamentet deler ikke personoplysninger med tredjeparter med henblik på direkte marketing.

Under visse omstændigheder vil borgerne frit kunne dele oplysninger med de andre brugere ved at offentliggøre beretninger, audiovisuelt materiale. I sådanne tilfælde vil der blive indhentet et yderligere samtykke. Dette samtykke gælder kun for én specifik beretning eller ét stykke audiovisuelt materiale, der deles på webstedet.


6. Hvor længe opbevares dine personoplysninger?


Personoplysningerne opbevares til de formål, hvortil de blev indsamlet, indtil de registrerede anmoder om at få dem fjernet, eller indtil platformen lukkes. Desuden vil den registrerede i begyndelsen af hver valgperiode modtage en påmindelse om de oplysninger, som Parlamentet har indsamlet, og mulighed for at indgive en registrerets anmodning om indsigt.


7. Hvordan lagres dine data?


Europa-Parlamentet engagerer sig i at beskytte dine personoplysningers sikkerhed. Vi anvender en række forskellige sikkerhedsteknologier og -procedurer for at beskytte dine personoplysninger mod ikkeautoriseret adgang, brug og offentliggørelse.

Dine personoplysninger lagres på beskyttede servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede lokaler. Personoplysningerne kan med henblik på lagring og vedligeholdelse overføres til USA i overensstemmelse med artikel 48 i forordning (EU) 2018/1725.


8. Hvilke rettigheder har du, når vi behandler dine personoplysninger?

Når Europa-Parlamentet (eller en anden EU-institution) behandler dine personoplysninger, har du ret til at få det at vide.

Du har ret til adgang til oplysningerne og til at få dem korrigeret uden unødig forsinkelse, hvis de er upræcise eller ufuldstændige.

Du har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at trække dit samtykke tilbage, uden at det berører lovligheden af den behandling, der skete, inden du trak samtykket tilbage.

Du har på visse betingelser ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af brugen af dem.

I givet fald har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, og ret til dataportabilitet. Vi behandler din anmodning, træffer afgørelse og giver dig besked om den uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen. Denne periode kan om nødvendigt forlænges med to måneder.

Du kan anmode om, at vi så vidt muligt underretter andre, som dine oplysninger er videregivet til, om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Du har også ret til ikke at blive gjort til genstand for automatiske afgørelser (udelukkende foretaget af maskiner), der berører dig, således som foreskrevet i lovgivningen.

Du har under alle omstændigheder ret til at klage til EU's Tilsynsførende for Databeskyttelse, som er tilsynsmyndighed.

Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger fremgår af artikel 17-24 i forordning (EU) 2018/1725.

Med henblik herpå kan du kontakte webkommunikationsenheden. Er denne enhed ikke er i stand til at besvare din anmodning, indhenter den teknisk bistand fra databehandleren.

Hvis du har betænkeligheder ved behandlingen af dine personoplysninger via denne platform, er du også velkommen til at rette henvendelse til Generaldirektoratet for Kommunikation med hensyn til behandlingen af disse oplysninger eller til Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige:

Kontakt:

Europa-Parlamentet
Generaldirektoratet for Kommunikation
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles
dataprotection@together.eu

Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige
Kontakt via e-mail: data-protection@europarl.europa.eu


9. Klager

Klager kan til enhver tid rettes til:

 • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Kontakt via e-mail: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.
[2] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.