Privacybeleid


1. Inleiding


Sinds 11 december 2018 wordt de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen van de Unie geregeld door Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018. In deze verordening worden dezelfde beginselen en regels gehanteerd als in de algemene verordening gegevensbescherming[2].

Wij verstrekken je de volgende informatie op basis van de artikelen 15 en 16 van Verordening (EU) 2018/1725.

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Het Europees Parlement is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacypraktijken van websites van derden.


2. Waarom verzamelen, bewaren en verwerken we jouw gegevens en wat is de rechtsgrondslag daarvan?


Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om contact te houden met burgers die vrijwillig te kennen hebben gegeven dat zij willen worden geïnformeerd over of betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden van het Europees Parlement.

Bovendien is de verwerking gebaseerd op het besluit van het Bureau PE 636.718/BUR van 17 juni 2019, zoals beschreven in PV\1186432NL.docx, waarin de leden van het Europees Parlement “benadrukken dat het belangrijk is om - ook na de verkiezingen - door te gaan met het tot stand gebrachte netwerk van private en publieke partners; aangeven dat communicatie over het Europees Parlement naar de burgers toe een continu proces moet zijn en geen op zichzelf staande inspanning eens in de vijf jaar voorafgaand aan de verkiezingen”;

Je persoonlijke informatie wordt verwerkt overeenkomstig de in artikel 5, lid 1, onder a) en d) van Verordening (EU) 2018/1725 beschreven voorwaarden. De taken in verband met de institutionele informatie- en communicatiecampagne van het Europees Parlement zijn van algemeen belang en zijn gebaseerd op het strategisch uitvoeringskader (Strategic Execution Framework) van het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement.

Het Europees Parlement verwerkt jouw persoonsgegevens voor zover nodig voor de uitvoering van bovengenoemde taken en enkel als je ondubbelzinnig met de verwerking hebt ingestemd. Jouw gegevens worden enkel verwerkt voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze door jou zijn doorgegeven.


3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens? (verwerkingsverantwoordelijke)


Jouw gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal Communicatie van het Europees Parlement.

De functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement zorgt ervoor dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 2018/1725 in de instelling worden toegepast.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit. De EDPS zorgt ervoor dat alle EU-instellingen en -organen bij de verwerking van persoonsgegevens het recht op privacy in acht nemen.


4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?


Wij verzamelen alleen gegevens die wij nodig hebben voor de op het moment van verzameling vastgelegde doeleinden. Je kunt deze gegevens altijd bijwerken.

Wij verzamelen jouw gegevens op de volgende manieren:

 • persoonlijk, telefonisch of via e-mail;

 • wanneer je je op onze website registreert;

Hieronder vind je enkele voorbeelden van gegevens die wij, met jouw toestemming, eventueel over jou verzamelen:

 • naam en achternaam;

 • contactgegevens (bijv. e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer);

 • taalvoorkeur;

 • profielfoto;

 • links naar sociale media zoals Facebookaccount en twitteraccount;

 • toekomstige communicatievoorkeuren, zoals accountinstellingen en interesses in onderwerpen uit een of meer subcategorieën waarover jij meer informatie wenst te ontvangen (facultatief);

 • het Europees Parlement houdt voor statistische en rapportagedoeleinden ook bij hoeveel gebruikers door andere gebruikers worden aangemeld op het platform;

 • het Europees Parlement houdt voor statistische en rapportagedoeleinden ook bij welk percentage verzonden e-mails wordt geopend.

Volgens een advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kan, door de verzameling en verwerking van bovengenoemde gegevens, van jou een profiel worden aangemaakt op grond waarvan je informatie ontvangt die aansluit op jouw interesses.


Cookies en lokale opslag

De cookies die deze website op jouw computer installeert, hebben uitsluitend tot doel om bepaalde functies te activeren of te verbeteren en om de gebruiksvriendelijkheid van de website te vergroten. Het Europees Parlement gebruikt het bedrijf AT Internet om enkel voor statistische doeleinden geanonimiseerde gegevens te verzamelen. In geen geval gebruikt het Parlement cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken, te verspreiden of op te slaan. Na hun aanvankelijke keuze kunnen de gebruikers hun cookie-voorkeuren op een later moment eenvoudig aanpassen door onderaan de pagina op de link "wijzig cookie-instellingen" te klikken.


Wat moet je doen wanneer je niet wilt dat er cookies op jouw computer terechtkomen?

Sommige mensen ervaren het opslaan van informatie op hun computer of mobiel apparaat als een inbreuk op hun privacy, met name wanneer deze informatie buiten hun medeweten om wordt opgeslagen en gebruikt door derden. Wanneer je dat wilt, kun je sommige of alle cookies blokkeren, of zelfs cookies verwijderen die reeds geplaatst zijn. Wel moet je beseffen dat bepaalde functies dan verloren kunnen gaan. Om cookies te blokkeren of te wissen dienen de privacyinstellingen in de webbrowser aangepast te worden.

Bepaalde operatoren bieden de mogelijkheid om het verzamelen en het gebruik van gegevens via hun applicaties uit te schakelen.


Cookies van derden

Facebook, Twitter, YouTube en Google Maps kunnen cookies plaatsen voor het delen van inhoud op sociale netwerken of om toegangsstatistieken te genereren. De aanwezigheid, het aantal en de status van cookies kunnen variëren naargelang van de manier waarop je deze platforms gebruikt voor of tijdens jouw bezoek aan de website van het Parlement. Door deze cookies van derden te accepteren is het mogelijk dat je gerichte advertenties ontvangt.

Door op de desbetreffende links te klikken kun je te weten komen wat het cookiebeleid is van deze socialenetwerksites. Jij kunt jouw cookie-voorkeuren op elk moment eenvoudig aanpassen door onderaan de pagina op de link "wijzig cookie-instellingen" te klikken.


Wat is een cookie?

De meeste websites die jij bezoekt gebruiken cookies om jouw gebruiksgemak tijdens het surfen te vergroten. Dankzij deze cookies "herinnert" de website zich wie jij bent, hetzij voor de duur van een bezoek (via sessiecookies), hetzij voor herhaalde bezoeken (via permanente cookies).

Cookies kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Zij maken het mogelijk doeltreffender te navigeren tussen pagina's door voorkeuren op te slaan en verbeteren in de regel jouw surfervaring op een website. Dankzij cookies verloopt de interactie met de site sneller en gemakkelijker. Zonder cookies zou een website elke pagina binnen de site openen alsof jij een nieuwe bezoeker bent. Als jij bijvoorbeeld een menu op een pagina hebt ingeklapt en naar een andere pagina gaat, zal deze keuze niet worden opgeslagen en zal het menu op de volgende pagina weer zichtbaar zijn.

Bepaalde websites gebruiken cookies ook om gerichte reclame- of marketingboodschappen op hun pagina te plaatsen, bijvoorbeeld op basis van jouw locatie en/of surfgedrag.

Cookies kunnen afkomstig zijn van de site die jij bezoekt ("first party cookies") of van andere sites die inhoud leveren op de pagina die jij bekijkt (cookies van derden).


Wat zit er in een cookie?

Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat. De server kan de inhoud van deze cookie nadien ophalen of uitlezen. Cookies worden beheerd door jouw webbrowser. Elk cookie is uniek en bevat anonieme informatie zoals een unieke identificator, de naam van de website, cijfers en letters. Hierdoor kan een website jouw surfvoorkeuren onthouden.

Soorten cookies


a) First party cookies

First party cookies worden geplaatst door de website die jij bezoekt en kunnen ook alleen door deze site worden uitgelezen.

b) Cookies van derden

Cookies van derden worden gebruikt door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die jij bezoekt. Een website kan bijvoorbeeld gebruikmaken van de diensten van een externe onderneming om te analyseren welk publiek wordt bereikt. Deze onderneming maakt daarvoor gebruik van eigen cookies. De website die jij bezoekt kan ook inhoud van derden bevatten, bijvoorbeeld YouTube-filmpjes of Flickr-slideshows. Deze websites kunnen hun eigen cookies plaatsen. Belangrijk om te weten is dat websites ook gebruik kunnen maken van externe reclamenetwerken om gerichte reclameboodschappen te verspreiden. Het Europees Parlement gebruikt geen reclamediensten.

c) Sessiecookies

Sessiecookies worden tijdens een internetsessie tijdelijk opgeslagen en worden van de computer of het mobiele toestel gewist zodra de browser wordt gesloten.

d) Permanente cookies

Permanente cookies worden voor een bepaalde duur (meestal een jaar of langer) op jouw computer opgeslagen en worden niet gewist wanneer de browser wordt gesloten. Dit soort cookies wordt gebruikt indien het nodig is ook voor volgende internetsessies te weten wie je bent.

e) Flash cookies

Veel websites gebruiken Adobe Flash Player om video's of infografieken aan te bieden. Adobe heeft zijn eigen cookies, die niet via de browserinstellingen kunnen worden beheerd. Zij worden via de Flash Player ingezet met hetzelfde doel als andere cookies, namelijk het opslaan van voorkeuren of het volgen van gebruikers.
Flash-cookies functioneren anders dan de cookies van jouw webbrowser. Een website mag alle informatie slechts in een enkele cookie opslaan en geen specifieke cookies voor specifieke functies gebruiken. Jij kunt bepalen hoeveel gegevens in een dergelijke cookie kunnen worden opgeslagen, maar je hebt geen controle over het soort gegevens dat mag worden opgeslagen.


5. Aan wie worden je gegevens doorgegeven?


Alleen personeelsleden van het Europees Parlement en van de gegevensverwerker hebben toegang tot jouw gegevens. Het Europees Parlement draagt geen gegevens over aan anderen. De Europese Rekenkamer, het Hof van Justitie en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) worden alleen in geval van een audit of juridische procedure ingeschakeld. Het Europees Parlement deelt geen persoonsgegevens met derden voor direct marketing.

In sommige gevallen zullen burgers vrijwillig informatie met de gemeenschap kunnen delen door testimonials en audiovisueel materiaal te leveren. In deze gevallen zal een aanvullende toestemming worden verkregen. Deze toestemming geldt slechts voor één specifieke testimonial of audiovisueel materiaal dat op de website wordt gedeeld.


6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?


De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld totdat de betrokkenen om verwijdering hebben verzocht of totdat het platform Together is gesloten. Bovendien ontvangt de betrokkene aan het begin van elke legislatuur een herinnering van de door het parlement verzamelde gegevens en de mogelijkheid om een verzoek tot toegang als betrokkene in te dienen.


7. Hoe worden je gegevens opgeslagen?


Het Europees Parlement verbindt zich ertoe de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken een ruime waaier aan beveiligingstechnologieën en procedures om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of verspreiding.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers met beperkte toegang, die zich bevinden op gecontroleerde locaties. Met het oog op opslag en onderhoud kunnen de persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven overeenkomstig artikel 48 van Verordening (EU) 2018/1725.


8. Wat zijn je rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens?

Als je persoonsgegevens worden verwerkt door het Europees Parlement (of een andere EU-instelling), heb je het recht daarvan in kennis te worden gesteld.

Je hebt recht op toegang tot de informatie en het recht deze onverwijld te laten rectificeren als deze onjuist of onvolledig is.

Je hebt het recht je toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht te vragen dat wij jouw persoonsgegevens wissen of het gebruik ervan beperken.

Waar van toepassing, heb je het recht om op elk moment om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, en het recht op dataportabiliteit. Wij zullen je verzoek in behandeling nemen, een besluit nemen en je onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek daarvan in kennis stellen. Deze termijn kan zo nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

Je kunt verzoeken dat we, indien mogelijk, andere partijen aan wie je gegevens bekend zijn gemaakt, van wijzigingen in je persoonsgegevens in kennis stellen. Je hebt ook het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen (enkel genomen door computers) die jou treffen, zoals bepaald in de wet.

In elk geval heb je het recht een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

De rechten in verband met je persoonsgegevens zijn vastgelegd in de artikelen 17 tot en met 24 van Verordening (EU) 2018/1725.

Daarvoor kunt je contact opnemen met de afdeling Webcommunicatie. Als de afdeling niet in staat is jouw verzoek in te willigen, zal zij de gegevensverwerker technische bijstand vragen.

Als je bedenkingen hebt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens via dit platform, kun je contact opnemen met het Directoraat-generaal Communicatie of de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement.

Contact:

Europees Parlement
Directoraat-generaal Communicatie Wiertzstraat 60
B-1047 Brussel
dataprotection@together.eu

De functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement
E-mailadres: Data-Protection@europarl.europa.eu


9. Klachten:

Bij klachten kunt je je wenden tot:

 • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

E-mailadres: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.
[2] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.