Gedragscode

Samen.eu is een onpartijdig platform van het Europees Parlement. Het is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen specifieke politieke partijen of ideologieën. Samen.eu heeft ten doel de betrokkenheid van de Europese burgers bij de democratie te stimuleren. Het Parlement steunt als instelling geen specifieke politieke partijen of EP-leden.

In deze gedragscode zijn de beginselen vastgelegd die gelden voor het platform samen.eu. Deelname aan de activiteiten van het platform is vrijwillig en mag niet bedoeld zijn om commerciële of particuliere belangen na te streven.

De gebruikers van het platform samen.eu worden gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden. Alle gebruikers en organisaties dienen zich aan deze gedragscode te houden. Voor gebruikers en organisaties die bijdragen leveren aan het platform gelden bijzondere voorwaarden.

Door gebruik te maken van de dienst of zich op het platform samen.eu te registreren, verbinden niet-geregistreerde gebruikers, geregistreerde gebruikers en organisaties zich ertoe geen standpunten te verkondigen, geen inhoud te delen en geen evenementen te organiseren:

 • die in strijd zijn met de waarden van de EU, namelijk eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren, zoals verankerd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU);

 • die in strijd zijn met de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgesteld in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

 • die discriminatie inhouden op grond van en/of waarin op beledigende wijze wordt verwezen naar uiterlijk, ras, etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, geslacht, cultuur of herkomst, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, als bepaald in artikel 10 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

 • waarmee een bepaalde politieke partij of kandidaat gepromoot wordt;

 • die aanzetten tot geweld tegen en/of intimidatie van andere personen;

 • die pornografisch zijn of links naar pornografisch materiaal of pornografische websites bevatten;

 • die illegale activiteiten bevorderen of faciliteren;

 • die illegaal, haatdragend of opzettelijk onjuist of misleidend zijn.

Van alle gebruikers en organisaties die bijdragen leveren aan het platform samen.eu wordt verwacht dat zij zich actief inzetten door:

 • constructieve en concrete voorstellen te doen die de meningen van andere burgers en organisaties eerbiedigen;

 • evenementen te bevorderen die inclusief en toegankelijk zijn;

 • diversiteit in het kader van de debatten aan te moedigen door de deelname van burgers uit alle geledingen van het leven, ongeacht geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, godsdienst of opleidingsniveau, actief te ondersteunen;

 • de vrijheid van meningsuiting te eerbiedigen door ruimte te bieden voor andere meningen en voorstellen, zolang deze niet haatdragend of illegaal zijn;

 • grensoverschrijdende participatie van burgers en het gebruik van verschillende EU-talen waar mogelijk en waar relevant te bevorderen;

 • volledige transparantie te waarborgen bij de verslaglegging over debatten en evenementen;

 • ervoor te zorgen dat alle informatie over de onderwerpen waarover wordt gediscussieerd en die aan de deelnemers wordt verstrekt (zoals digitaal, geprint of audiovisueel materiaal) juist, betrouwbaar en toegankelijk is en bronvermeldingen bevat;

 • ervoor te zorgen dat de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming en het privacybeleid van het platform worden nageleefd;

 • ervoor te zorgen dat de gebruiksvoorwaarden en met name de bepalingen inzake intellectuele-eigendomsrechten worden nageleefd;

 • het logo van het Europees Parlement te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden, om onder de aandacht te brengen dat het platform samen.eu is opgezet door het Europees Parlement.

Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om inhoud waarvan is vastgesteld dat deze in strijd is met deze gedragscode, niet te publiceren dan wel van het platform te verwijderen.

Overeenkomstig punt 5 van de gebruiksvoorwaarden van samen.eu behoudt het Parlement zich het recht voor om gebruikers die in strijd handelen met de voorwaarden of de beleidsmaatregelen waaraan zij onderworpen zijn, de toegang tot de dienst te ontnemen.  

Het Parlement behoudt zich het recht voor de toegang tot samen.eu-accounts van geregistreerde gebruikers, gebruikers die bijdragen leveren, geregistreerde organisaties of organisaties die bijdragen leveren op te schorten of te beëindigen als het van oordeel is dat daarvoor redenen zijn en met name als er sprake is van herhaalde schending van een of meer van de bepalingen van de voorwaarden en beleidsmaatregelen, en aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van deze gebruikers.