Kodeks postępowania

Kampania wspolnie.eu to instytucjonalna, niezwiązana z żadną opcją polityczną platforma prowadzona przez Parlament Europejski. Jest w pełni niezależna od partii politycznych i politycznych poglądów. Jej celem jest zwiększenie demokratycznego zaangażowania w sprawy dotyczące Unii Europejskiej. Jako instytucja Parlament Europejski nie popiera żadnej określonej partii politycznej ani posłów do Parlamentu Europejskiego.

Biorąc w niej udział, zgadzasz się, że nie będziesz w jej ramach dystrybuował materiałów lub organizował wydarzeń:

  • które przeczą prawom podstawowym Unii (art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych UE);

  • które dyskryminują osoby ze względu na ich wygląd, rasę, pochodzenie etniczne, religię czy przekonania, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną (art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej);

  • popierają konkretną partię polityczną lub kandydata;

  • które nawołują do przemocy lub napastowania innych osób;

  • które zawierają treści pornograficzne lub odsyłają do materiałów pornograficznych lub stron pornograficznych;

  • które promują lub zachęcają do nielegalnych działań;

  • które łamią obowiązujące prawo.

Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do wyłączenia osób, które łamią powyższy kodeks postępowania, z działań kampanii.