Правила за поведение

Платформата zaednoza.eu е непартийна общностна платформа на Европейския парламент, която не е свързана с нито една политическа партия или идеология. Целта на платформата zaednoza.eu е да насърчава демократичната ангажираност в Европейския съюз. Европейският парламент като институция не подкрепя конкретни политически партии или конкретни свои членове.

Тези правила за поведение определят принципите, които ръководят платформата zaednoza.eu. Участието в дейностите на платформата е доброволно и не следва да се използва за търговски или частни интереси.

Различните категории ползватели на zaednoza.eu са определени в условията за използването. Всички ползватели и организации трябва да спазват настоящите правила за поведение. За въвеждащите съдържание ползватели и организации се прилагат специални условия.

Използвайки услугата или регистрирайки се в zaednoza.eu, нерегистраните ползватели, регистрираните ползватели и организациитесе ангажират да не изразяват мнения, да не споделят съдържание и да не организират прояви, които:

 • влизат в противоречие с ценностите на ЕС, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) – човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства;

 • влизат в противоречие с правата, свободите и принципите, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз;

 • са дискриминационни или обидни по смисъла на член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с външен вид, раса, етническа принадлежност, религия или убеждения, пол, култура или месторождение, увреждания, възраст или сексуална ориентация;

 • популяризират конкретна политическа партия или конкретен кандидат;

 • подтикват към насилие и/или тормоз спрямо други хора;

 • включват порнографски материали или съдържат линкове към порнографски материали или уебсайтове;

 • насърчават или улесняват извършването на незаконна дейност;

 • са незаконни, подбуждат към омраза или преднамерено разпространяват невярна или подвеждаща информация.

Чрез по-активно участие в zaednoza.eu всички въвеждащи съдържание ползватели и организации се съгласяват:

 • да допринася за конструктивни и конкретни предложения за zaednoza.eu, които зачитат мненията на други граждани и организации;

 • да насърчават прояви, които са приобщаващи и достъпни;

 • да насърчават многообразието в дебатите, като активно подкрепят участието на гражданите от всички слоеве на обществото, независимо от пола, сексуалната ориентация, възрастта, социално-икономическия произход, религията или образователното равнище;

 • да зачитат свободата на словото, като дават възможност за представяне на разногласни мнения и предложения, стига те да не подбуждат към омраза и да не са незаконни;

 • да подкрепят трансграничното участие на гражданите и използването на различни езици на ЕС винаги, когато това е възможно и целесъобразно;

 • да осигуряват пълна прозрачност при отразяването на дебатите и проявите;

 • да гарантират, че всяка информация по теми за дебати, предоставяна на участниците (напр. цифров, печатен или аудио-визуален материал), е точна, надеждна, достъпна и съдържа проследими препратки;

 • да гарантират спазването на правилата на ЕС за защита на данните и  политиката за поверителност на личните данни на платформата;

 • да гарантират спазването на условията за използване, и по-специално на разпоредбите относно правата върху интелектуалната собственост;

 • да използват логото на Европейския парламент в съответствие с  условията за използването му, за да се популяризира участието на ЕП в рамките на платформата zaednoza.eu.

Европейският парламент си запазва правото да не публикува или да премахва съдържание от платформата, за което е установено, че нарушава настоящите правила за поведение. 

В съответствие с член 5 от условията за използването на zaednoza.eu Парламентът си запазва правото да прекрати достъпа до услугата за всички ползватели, които нарушават условията или някоя от приложимите горепосочени политики. 

Парламентът си запазва правото временно да спре или да прекрати достъпа до профили в zaednoza.eu, притежавани от регистрирани ползватели, въвеждащи съдържание ползватели, регистрирани организации или въвеждащи съдържание организации, ако счита, че има основания за това, без да поема каквато и да било отговорност по отношение на горепосочените ползватели, и по-специално в случай на повтарящи се нарушения на разпоредбите в условията и политиките.