Elgesio kodeksas

esamekartu.eu yra Europos Parlamento institucinė nešališka platforma, nepriklausanti jokiai politinei partijai ar ideologijai. Jos tikslai yra skatinti demokratišką dalyvavimą Europos Sąjungoje. Europos Parlamentas kaip institucija nepalaiko jokios konkrečios politinės partijos ar Europos Parlamento narių.

Dalyvaujantys šioje kampanijoje sutinka neplatinti turinio ir neorganizuoti renginių, kurie:

  • pažeistų ES pagrindines teises (ES sutarties 6 str., ES pagrindinių teisių chartija);

  • diskriminuotų ir/arba žeistų asmenis dėl jų išvaizdos, rasės, tautinės ar socialinės kilmės, religijos ar tikėjimo, lyties, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

  • kuriais reklamuojama kokia nors politinė partija arba kandidatas,

  • kurstytų neapykantą ir/arba skatintų priekabiavimą;

  • būtų pornografinio pobūdžio arba talpintų nuorodas į tokio pobūdžio turinį;

  • ragintų ar skatintų imtis neteisėtų veiksmų;

  • pažeistų galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus.

Europos Parlamentas pasilieka teisę pašalinti pažeidusius šį kodeksą iš tolesnių komunikacijos veiksmų.