Adfærdskodeks

sammen-om.eu er Europa-Parlamentets upartiske platform på fællesskabsplan, der er uafhængig af politiske partier og ideologier. Formålet med sammen-om.eu-platformen er at fremme demokratisk engagement i Den Europæiske Union. Parlamentet som institution støtter ikke bestemte politiske partier eller bestemte medlemmer af Europa-Parlamentet.

Denne adfærdskodeks fastlægger de principper, der styrer sammen-om.eu-platformen. Deltagelse i platformens aktiviteter er frivillig og bør ikke anvendes til at forfølge kommercielle eller private interesser.

Brugerne af sammen-om.eu er defineret i platformens betingelser for anvendelse. Alle registrerede brugere og organisationer skal overholde denne adfærdskodeks. Der gælder særlige vilkår for bidragende brugere og organisationer.

Registrerede brugere og organisationer forpligter sig, når de lader sig registrere på sammen-om.eu, til ikke at udtrykke synspunkter, dele indhold eller afholde arrangementer, der:

 • er i strid med EU's værdier om menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, jf. artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU);

 • er i strid med de rettigheder, friheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

 • forskelsbehandler på grund af og/eller er stødende med hensyn til udseende, race, etnisk oprindelse, religion eller tro, køn, kultur eller oprindelse, handicap, alder eller seksuel orientering, som fastlagt i artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);

 • fremmer et bestemt politisk parti eller en bestemt kandidat

 • opfordrer til vold og/eller chikane mod andre mennesker

 • er pornografisk eller indeholder links til pornografisk materiale eller websteder

 • fremmer eller letter ulovlige aktiviteter

 • er ulovlige, hadefulde eller bevidst falske eller vildledende.

Ved i højere grad at engagere sig i sammen-om.eu er alle bidragende brugere og organisationer indforstået med at:

 • bidrage med konstruktive og konkrete forslag til sammen-om.eu, der respekterer andre borgeres og organisationers holdninger

 • fremme arrangementer, der er inklusive og tilgængelige

 • tilskynde til mangfoldighed i debatterne ved aktivt at støtte deltagelse af borgere fra alle samfundslag, uanset køn, seksuel orientering, alder, socioøkonomisk baggrund, religion eller uddannelsesniveau

 • respektere ytringsfriheden ved at give plads til konkurrerende meninger og forslag – så længe de hverken er hadefulde eller ulovlige

 • fremme borgernes deltagelse på tværs af grænserne og brugen af forskellige EU-sprog, når det er muligt og relevant

 • sikre fuld gennemsigtighed i rapporteringen om debatter og arrangementer

 • sikre, at alle oplysninger om emner til debat, der gives til deltagerne (f.eks. digitalt, trykt eller audiovisuelt materiale), er nøjagtige, pålidelige, tilgængelige og har sporbare referencer

 • sikre overholdelse af EU's databeskyttelsesregler og platformens privatlivspolitik of the platform;

 • sikre, at anvendelsesvilkårene og navnlig bestemmelserne om intellektuelle ejendomsrettigheder overholdes

 • anvende Europa-Parlamentets logo i overensstemmelse med dets betingelser for anvendelse for at fremme dets deltagelse på sammen-om.eu.

Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at undlade at offentliggøre eller til at fjerne indhold fra platformen, der anses for at være i strid med denne adfærdskodeks. Den forbeholder sig desuden ret til at forhindre eller tilbagetrække registrerede brugeres eller organisationers adgang til platformen, hvis det konstateres, at de overtræder principperne i denne adfærdskodeks eller anvendelsesvilkårene.