Privatumo politika


1. Įžanga


Nuo 2018 m. gruodžio 11 d. asmenų apsauga Sąjungos institucijoms tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725[1]. Šiame reglamente vadovaujamasi tais pačiais principais ir taisyklėmis, kurie nustatyti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente[2].

Toliau pateikiama informacija, susijusi su Reglamento (ES) Nr. 1725/2018 15 ir 16 straipsnių taikymu.

Šioje interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Europos Parlamentas neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politiką ar praktiką.


2. Kam renkami, saugomi ir tvarkomi jūsų duomenys ir kokiu teisiniu pagrindu remiamasi?


Jūsų asmeninę informaciją renkame ir tvarkome norėdami palaikyti ryšį su piliečiais, savo valia pareiškusiais norą gauti informacijos apie Europos Parlamento kasdienę veiklą arba joje dalyvauti.

Be to, duomenų tvarkymas grindžiamas 2019 m. birželio 17 d. Biuro sprendimu (PE 636.718/BUR), kaip paaiškinta dokumente PV\1186432EN.docx, kuriame Europos Parlamento nariai „pabrėžė, kad svarbu išsaugoti sukurtą privačiojo ir viešojo sektoriaus partnerių tinklą – taip pat ir po rinkimų; pažymėjo maną, kad piliečiai turi būti nuolat informuojami apie Europos Parlamentą ir kad tai neturi būti izoliuota veikla, kurios imamasi kartą per penkerius metus, kai pradedama ruoštis rinkimams“.

Jūsų asmeninė informacija tvarkoma laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a ir d punktuose nustatytų sąlygų. Su Europos Parlamento institucine informavimo ir komunikacijos kampanija susijusios užduotys vykdomos vadovaujantis viešuoju interesu ir remiantis Europos Parlamento generalinio sekretoriato strategine veiklos programa.

Europos Parlamentas asmens duomenis tvarkys tik tuomet, kai tai būtina minėtoms užduotims atlikti ir tik tuo atveju, jei buvo gautas aiškus jūsų sutikimas šiuos duomenis tvarkyti. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tiek, kiek būtina norint pasiekti tikslus, kuriais šie duomenys buvo surinkti.


3. Kas atsako už jūsų duomenų tvarkymą (duomenų valdytojas)?


Už jūsų duomenų tvarkymą atsako Europos Parlamento Komunikacijos generalinis direktoratas.

Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad institucijoje būtų taikomos Reglamento (ES) 2018/1725 nuostatos.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) yra nepriklausoma priežiūros tarnyba. EDAPP užtikrina, kad visos ES institucijos ir įstaigos tvarkydamos asmens duomenis gerbtų asmenų teisę į privatumą.


4. Kokius asmens duomenis renkame?


Renkame tik tą informaciją, kuri mums reikalinga tam, kad pasiektume tikslus, apibrėžtus rengiantis ją rinkti. Šią informaciją galite atnaujinti bet kuriuo metu.

Jūsų informaciją rinksime šiais būdais:

 • kreipdamiesi asmeniškai ir (arba) telefonu / e. paštu;

 • jums registruojantis mūsų interneto svetainėje.

Toliau pateikiama informacija, kurią, jums leidus, galėsime rinkti:

 • vardas ir pavardė;

 • kontaktinė informacija (pvz., e. pašto adresas, gyvenamoji vieta, telefono numeris ir t. t.);

 • pageidaujama kalba;

 • profilio nuotrauka;

 • socialinių tinklų nuorodos, pvz., paskyra tinkluose „Facebook“, „Twitter“ ir kt.;

 • būsimos komunikacijos parinktys, įskaitant registracijos parinktis ir jus dominančias sritis, susijusias su viena ar daugiau iš nurodytų pakategorių, dėl kurių nusprendžiate gauti daugiau informacijos (pasirenkama galimybė);

 • Europos Parlamentas statistikos ir apskaitos tikslais taip pat registruoja naudotojų, kuriuos per platformą pakviečia kiti naudotojai, skaičių;

 • be to, Europos Parlamentas statistikos ir apskaitos tikslais kaupia duomenis apie išsiųstų e. laiškų atidarymo rodiklį.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad, remiantis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomone, renkant ir tvarkant minėtus duomenis jūsų atžvilgiu gali būti taikomos profiliavimo priemonės siekiant, kad jūs gautumėte informaciją, atitinkančią jūsų interesus.


Slapukai ir vietos atmintinė

Šioje interneto svetainėje slapukai naudojami tik siekiant aktyvuoti ar tobulinti funkcijas arba sudaryti naudotojams geresnes galimybes naršyti. Europos Parlamentas naudojasi bendrovės „AT internet“ paslaugomis anoniminiams duomenims rinkti tik statistikos tikslais. Parlamentas jokiomis aplinkybėmis nenaudoja slapukų asmens duomenims rinkti, apdoroti, platinti ar registruoti. Naudotojai gali lengvai pakeisti savo slapukų nustatymus po pradinio pasirinkimo spustelėdami puslapio apačioje esančią nuorodą „Keisti slapukų parinktis“.


Ką daryti, jei nenorite, kad jūsų kompiuteryje būtų nustatyti slapukai?

Kai kuriems žmonėms atrodo, kad saugoti informaciją asmens kompiuteryje arba judriojo ryšio prietaise yra įsibrovėliška, visų pirma tuomet, kai informaciją be asmens žinios saugo ir naudoja trečioji šalis. Jei pageidaujate, kai kuriuos arba visus slapukus galite blokuoti, o jau nustatytus netgi ištrinti, tačiau nepamirškite, kad dėl to gali dingti kai kurios funkcijos. Norint tai padaryti, reikia pakeisti privatumo nustatymus savo naršyklėje.

Kai kurie trečiųjų šalių operatoriai yra sukūrę priemones duomenų rinkimo ir naudojimo jų moduliuose funkcijai išjungti.


Trečiosios šalies slapukai

„Facebook“, „Twitter“, „YouTube“ ir „Google Maps“ gali nustatyti slapukus, skirtus pasidalyti turiniu socialiniuose tinkluose arba parengti su prieiga susijusią statistiką. Slapukų buvimas, skaičius ir statusas gali priklausyti nuo to, kaip atitinkamomis platformomis naudojotės prieš apsilankydami Parlamento interneto svetainėje arba joje lankydamiesi. Jei sutiksite naudoti tuos trečiųjų šalių slapukus, į jus gali būti nukreipta reklama.

Spustelėkite atitinkamas nuorodas ir išsiaiškinsite, kokios politikos socialinių tinklų slapukų klausimu laikosi atitinkamos interneto svetainės. Galite bet kada pakeisti savo slapukų nustatymus šioje svetainėje spustelėdami puslapio apačioje esančią nuorodą „Keisti slapukų parinktis“.


Kas yra slapukas?

Dauguma jūsų lankomų interneto svetainių slapukus taiko siekdamos užtikrinti geresnes naudojimosi jomis galimybes. Slapukai leidžia interneto svetainėms jus „atsiminti“ – arba tuo metu, kai lankotės svetainėje (naudojant seanso slapuką), arba kaskart, kai sugrįžtate į svetainę (naudojant ilgalaikį slapuką).

Slapukai gali atlikti daugybę skirtingų funkcijų. Saugodami jūsų parinktis ir sudarydami jums geresnes galimybes naudotis interneto svetaine apskritai, jie jums leidžia be trukdžių naršyti po įvairius puslapius. Slapukai užtikrina greitesnę ir lengvesnę interneto svetainės ir jos lankytojų sąveiką. Kai interneto svetainė slapukų nenaudoja, kaskart į kitą svetainės puslapį pereidamas naršytojas laikomas nauju lankytoju. Tarkime, uždarius meniu ir perėjus į kitą puslapį, svetainė nebeprisimins, kad ankstesniajame puslapyje meniu uždarėte, tad kitame puslapyje meniu vėl bus išskleistas.

Kai kurios interneto svetainės slapukus naudoja ir tam, kad jų reklamos ar rinkodaros pranešimai būtų pritaikomi atsižvelgiant, pvz., į jūsų buvimo vietą ir (arba) naršymo įpročius.

Slapukus gali nustatyti interneto svetainė, kurioje lankotės (tai pirmosios šalies slapukai), arba jūsų peržiūrimo puslapio turinį tvarkančios kitos interneto svetainės (tai trečiosios šalies slapukai).


Kas sudaro slapuką?

Slapukas – tai paprasta tekstinė rinkmena, kurią jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio prietaise saugo interneto svetainės serveris. Vėliau šis serveris galės parsisiųsti arba nuskaityti to slapuko turinį. Slapukus tvarko jūsų naršyklė. Kiekvienas slapukas yra unikalus ir apima tam tikrą anoniminę informaciją, pvz., unikalų identifikatorių, interneto svetainės pavadinimą, skaitmenis ir raides. Jis leidžia interneto svetainei atsiminti jūsų naršymo parinktis.

Slapukų tipai


a) Pirmosios šalies slapukai

Pirmosios šalies slapukus nustato interneto svetainė, kurioje lankotės, ir tik ji gali juos skaityti.

b) Trečiosios šalies slapukai

Trečiųjų šalių slapukus nustato ir naudoja ne interneto svetainės, kurioje lankotės, savininkas, o kita organizacija. Tarkime, kad įvertintų savo lankytojų auditoriją, interneto svetainė gali pasitelkti trečiąją šalį – analitinę bendrovę, kuri nustato nuosavą slapuką šiai paslaugai teikti. Jūsų lankomoje interneto svetainėje taip pat gali būti įterpto turinio, pvz., „YouTube“ vaizdo įrašų arba „Flickr“ skaidrių. Šios interneto svetainės irgi gali nustatyti savo slapukus. Dar svarbiau tai, kad interneto svetainė gali naudotis trečiosios šalies reklamos tinklu tikslinei reklamai skelbti. Parlamentas reklamos paslaugų nenaudoja.

c) Seanso slapukai

Seanso slapukai laikinai saugomi naršymo seanso metu ir, uždarius naršyklę, iš naudotojo prietaiso ištrinami.

d) Ilgalaikiai slapukai

Ilgalaikiai slapukai jūsų kompiuteryje išsaugomi nustatytam (paprastai metų arba ilgesniam) laikotarpiui ir, uždarius naršyklę, neištrinami. Jie naudojami, kai mums reikia žinoti, kas jūs esate, daugiau negu vienam naršymo seansui.

e) Laikinosios atminties slapukai

Kad naudotojams būtų prieinamas vaizdo ir infografikų turinys, nemažai interneto svetainių naudoja leistuvą „Adobe Flash Player“. „Adobe“ naudoja nuosavus slapukus, kurie nėra tvarkomi jūsų naršyklės nustatymais. „Flash Player“ juos naudoja tais pačiais tikslais, kaip ir kitus slapukus, t. y. pasirinktims išsaugoti arba naudotojams atsekti.
Laikinosios atminties slapukai veikia kitaip negu jūsų interneto naršyklės slapukai. Užuot taikius konkrečius slapukus konkrečioms funkcijoms, interneto svetainėje taikomas apribojimas visus su ja susijusius duomenis saugoti viename slapuke. Tai, kiek informacijos gali būti saugoma tame slapuke, galima kontroliuoti, tačiau pasirinkti, kokio tipo informaciją leidžiama saugoti, galimybės nėra.


5. Kam atskleidžiami jūsų duomenys?


Prieigą prie jūsų duomenų turi tik Europos Parlamento ir duomenų tvarkytojo personalas. Išskyrus šiuos gavėjus, Europos Parlamentas duomenų neperduoda jokioms kitoms šalims. Audito Rūmai, Teisingumo Teismas ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) įsitrauktų tik audito arba teisminio proceso atveju. Europos Parlamentas nesidalina asmens duomenimis su trečiosiomis šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

Tam tikromis aplinkybėmis piliečiai galės savanoriškai dalytis informacija su bendruomene pateikdami liudijimus, garso ir vaizdo medžiagą. Tokiais atvejais bus gautas papildomas sutikimas. Šis sutikimas galios tik vienam konkrečiam liudijimui arba garso ir vaizdo medžiagai, kuria bus dalijamasi interneto svetainėje.


6. Kiek laiko saugojami jūsų duomenys?


Asmens duomenys bus saugomi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, kol duomenų subjektai paprašys juos pašalinti arba kol platforma bus uždaryta. Be to, kiekvienos kadencijos pradžioje duomenų subjektas gaus priminimą apie Parlamento surinktus duomenis ir galimybę pateikti prašymą leisti su jais susipažinti.


7. Kaip saugomi jūsų duomenys?


Europos Parlamentas yra įsipareigojęs užtikrinti jūsų asmeninės informacijos apsaugą. Siekdami apsaugoti asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, panaudojimo ar atskleidimo, naudojame įvairias saugumo technologijas ir procedūras.

Jūsų asmens duomenys laikomi saugiuose serveriuose, prie kurių prieiga ribota ir kurie laikomi stebimose patalpose. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 48 straipsniu asmens duomenys saugojimo ir priežiūros tikslais gali būti perduodami JAV.


8. Kokios yra jūsų teisės mums tvarkant jūsų duomenis?

Kai jūsų asmeninę informaciją tvarko Europos Parlamentas (ar kuri nors kita ES institucija), jūs turite teisę apie tai žinoti.

Jūs turite teisę gauti prieigą prie šios informacijos ir pareikalauti ją ištaisyti be nepagrįsto delsimo, jei ji klaidinga ar trūksta duomenų.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, tačiau šis sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, grindžiamo iki atšaukimo duotu sutikimu, teisėtumui.

Tam tikromis sąlygomis jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis ar apribotume jų naudojimą.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti tam, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis, remdamiesi su jūsų konkrečia situacija susijusiomis priežastimis ir teise į duomenų perkeliamumą. Mes išnagrinėsime jūsų prašymą, priimsime sprendimą ir informuosime jus apie tai be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo gavimo. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais, kuomet tai būtina.

Jūs galite prašyti, kad mes, kai įmanoma, apie jūsų asmens duomenų pasikeitimą informuotume kita šalis, kurioms jūs pateikėte savo duomenis. Jūs taip pat turite teisę į tai, kad jūsų atžvilgiu nebūtų priimami automatizuoti sprendimai (kuriuos priima mašinos), kaip apibrėžta teisės aktuose.

Bet kuriuo atveju jūs turite teisę kreiptis į EDAPP, kaip į priežiūros instituciją.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, išdėstytos Reglamento (ES) 2018/1725 17–24 straipsniuose.

Norėdami tai padaryti, galite susisiekti su Interneto informacijos skyriumi. Jei šis skyrius neturės galimybių atsakyti į jūsų klausimą, jis techninės pagalbos kreipsis į duomenų tvarkytoją.

Jeigu nerimaujate dėl to, kaip jūsų asmeninė informacija tvarkoma šioje platformoje, šių duomenų tvarkymo klausimu taip pat galite nedvejodami kreiptis į Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūną.

Kontaktai:

European Parliament
Directorate general for Communication
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
dataprotection@together.eu

Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnas
E. pašto adresas: Data-Protection@europarl.europa.eu


9. Pagalba

Norint pateikti skundą, bet kuriuo metu galima kreiptis į:

 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną

E. pašto adresas: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB
[2] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.