Warunki korzystania („Warunki”)

1. Opis usługi

wspólnie.eu jest platformą internetową opartą na współpracy („usługa”), której celem jest zachęcanie obywateli i organizacji do zaangażowania na rzecz demokracji.

Platforma jest własnością Unii Europejskiej reprezentowanej przez Parlament Europejski i została stworzona w celu umożliwienia obywatelom i organizacjom odgrywania aktywnej roli w tworzeniu lepszej przyszłości w UE. Umożliwia ona obywatelom i organizacjom interakcję ze społecznością użytkowników wspólnie.eu oraz dzielenie się działaniami, aktywnością i doświadczeniami za pośrednictwem treści multimedialnych, takich jak pliki dźwiękowe, nagrania wideo, obrazy i teksty („treści”). Użytkownicy mogą również udostępniać historie i osobiste świadectwa, rejestrować działania i wydarzenia, proponować i organizować wydarzenia dla reszty społeczności, a także przekazywać materiały promocyjne wspierające komunikaty Parlamentu.

2. Kto może korzystać z usługi

Z usługi może korzystać każda osoba zamieszkała na terenie UE lub poza nią, która ukończyła 13 lat. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18. roku życia) muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z usługi. Rodzice lub prawni opiekunowie osób niepełnoletnich są związani niniejszymi Warunkami i są odpowiedzialni za korzystanie z usługi przez swoje dziecko.

Osoby korzystające z Usługi w imieniu organizacji potwierdzają, że są prawnie upoważnione do działania w imieniu tej organizacji oraz że organizacja ta akceptuje niniejsze Warunki. Organizacje są zobowiązane do informowania Parlamentu o wszelkich zmianach w ich obrębie lub o opuszczeniu organizacji przez jej przedstawiciela.

3. Kategorie użytkowników i funkcje Usługi

Platforma wspólnie.eu obejmuje różne kategorie użytkowników (zwanych łącznie „użytkownikami”), którzy korzystają z różnych funkcji.

3.1. Użytkownicy niezarejestrowani

„Użytkownicy niezarejestrowani” to użytkownicy, którzy nie utworzyli konta na wspólnie.eu. Mogą oni uzyskać dostęp do informacji, wydarzeń, centrum pobierania plików, materiałów szkoleniowych i relacji wyświetlanych na wspólnie.eu lub je przeglądać. Mogą zapisywać wydarzenia w swoim kalendarzu i dzielić się nimi w mediach społecznościowych. W centrum pobierania plików Użytkownicy niezarejestrowani mogą pobierać i dostosowywać wizualne treści związane z kampaniami Parlamentu. Mogą również pobierać materiały kampanii innych Użytkowników.

3.2. Użytkownicy zarejestrowani

„Użytkownicy zarejestrowani” to użytkownicy, którzy założyli konto na wspólnie.eu. Korzystają oni z tych samych funkcji co Użytkownicy niezarejestrowani. Dodatkowo mogą jednak edytować informacje w swoim obszarze osobistym, rejestrować się na wydarzenia, uczestniczyć w szkoleniach i otrzymywać pocztę.

3.3. Użytkownicy współtworzący

„Użytkownicy współtworzący” to zarejestrowani użytkownicy, którzy mogą dostarczać treści do publikacji na platformie wspólnie.eu w formie wydarzeń i relacji. Korzystają oni z tych samych funkcji, co użytkownicy zarejestrowani. Ponadto mogą oni zamieszczać materiały dotyczące kampanii, które mogą być pobierane przez innych użytkowników. Przed opublikowaniem na stronie wspólnie.eu treści te podlegają zatwierdzeniu przez Parlament.

3.4. Zarejestrowane organizacje

„Zarejestrowane organizacje” to organizacje, które posiadają konto na platformie wspólnie.eu założone przez przedstawiciela organizacji. Po zarejestrowaniu się na stronie wspólnie.eu będą one otrzymywać komunikaty od Parlamentu (biuletyny, zaproszenia na seminaria, ankiety itp.). Jest to pierwszy krok, który każda organizacja musi wykonać, aby stać się organizacją współtworzącą.

3.5. Organizacje współtworzące

„Organizacje współtworzące” to zarejestrowane organizacje, których przedstawiciele mogą dostarczać treści do publikacji na stronie wspólnie.eu. Przedstawiciele organizacji współtworzących korzystają z tych samych funkcji co użytkownicy współtworzący. Dodatkowo mogą zaproponować krótki tekst wraz z nazwą i logo organizacji, który będzie służył jako publiczny profil organizacji. Mogą dodać odsyłacz do swojej strony internetowej i kont w mediach społecznościowych. Mają również możliwość dodania informacji o kampanii do profilu publicznego. Przed opublikowaniem na stronie wspólnie.eu treści te podlegają zatwierdzeniu przez Parlament.

Ponadto, organizacje współtworzące mogą uczestniczyć w forum przeznaczonym specjalnie dla organizacji współtworzących.

4. Warunki mające zastosowanie

Uzyskując dostęp do usługi i korzystając z niej, wszyscy użytkownicy zgadzają się na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz następujących dodatkowych polityk i informacji:

 1.   Informacja prawna zamieszczona na stronach internetowych Parlamentu, z wyjątkiem przypadków, gdy niniejsze Warunki stanowią inaczej;

 2.   Polityki prywatności, która zawiera informacje na temat praw osób, których dane dotyczą, oraz sposobu przetwarzania danych osobowych na platformie wspólnie.eu;

 3.   Kodeksem postępowania whicokreślający zasady korzystania z platformy wspólnie.eu.

Do użytkowników i organizacji współtworzących mają zastosowanie specjalne warunki (zob. Sekcja 7).

Parlament może zmienić niniejsze Warunki lub powyższe zasady w celu uwzględnienia zmian w funkcjach usługi lub ze względów prawnych i względów bezpieczeństwa. Parlament będzie informował użytkowników o wszelkich istotnych zmianach niniejszych Warunków lub którejkolwiek z powyższych polityk.

5. Zawieszenie i anulowanie dostępu

Parlament zastrzega sobie prawo do anulowania dostępu do usługi wszystkim użytkownikom, którzy naruszają niniejsze Warunki lub którąkolwiek z powyższych polityk mających do nich zastosowanie.

Parlament zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia prawa dostępu do kont na platformie wspólnie.eu Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników współtworzących, Organizacji zarejestrowanych lub Organizacji współtworzących, jeżeli uzna, że istnieją ku temu podstawy, przy czym nie rodzi to żadnej odpowiedzialności Parlamentu w stosunku do wymienionych użytkowników, a w szczególności w przypadku powtarzających się naruszeń któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub polityk.

Parlament oficjalnie powiadamia z wyprzedzeniem Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników współtworzących, Organizacje zarejestrowane lub Organizacje współtworzące o zamiarze zawieszenia lub zakończenia prawa dostępu do posiadanych przez nich kont na platformie wspólnie.eu, podając powody takiego zamiaru oraz wzywając ich do przedstawienia uwag lub podjęcia działań naprawczych w terminie 15 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia.

Jeżeli po przeanalizowaniu przedstawionych uwag lub działań naprawczych podjętych przez Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników współtworzących, Organizacje zarejestrowane lub Organizacje współtworzące Parlament podejmie decyzję o wstrzymaniu procedury zawieszenia lub zakończenia prawa dostępu, oficjalnie powiadamia o tym odpowiedni podmiot.

Jeżeli nie zostaną zgłoszone uwagi lub jeżeli pomimo uwag przedstawionych przez Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników współtworzących, Organizacje zarejestrowane lub Organizacje współtworzące lub podjętych działań naprawczych Parlament podejmie decyzję o kontynuowaniu procedury zawieszenia lub zakończenia prawa dostępu, oficjalnie powiadamia o tym Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników współtworzących, Organizacje zarejestrowane lub Organizacje współtworzące w terminie 15 dni kalendarzowych od otrzymania od nich odpowiedzi, podając powody zawieszenia lub wypowiedzenia umowy, datę, z którą staje się ono skuteczne, oraz czas trwania w przypadku zawieszenia.

Użytkownicy zarejestrowani, użytkownicy współtworzący, organizacje zarejestrowane i organizacje współtworzące mają prawo w każdej chwili zamknąć swoje konto użytkownika i zakończyć korzystanie z usługi. Zakończenie korzystania z usługi nie zwalnia jednak użytkowników z odpowiedzialności wynikającej z wcześniejszego korzystania z usługi i naruszeń niniejszych Warunków.

6. Ogólne warunki korzystania dla wszystkich Użytkowników

6.1. Korzystanie z usługi

Na podstawie niniejszych Warunków użytkownik otrzymuje niewyłączną, obowiązującą na całym świecie, niezbywalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu i odwoływalną licencję na korzystanie z oprogramowania udostępnianego w ramach usługi. Licencja ta pozwala wszystkim użytkownikom na korzystanie z usługi wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Treści publikowane na stronie wspólnie.eu mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszymi Warunkami (zob. punkt 6.6.).

6.2. Wykorzystanie logo Parlamentu Europejskiego

Logo Parlamentu Europejskiego może być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z warunkami wykorzystywania logo Parlamentu Europejskiego, w szczególności w celu promowania udziału użytkowników w platformie wspólnie.eu.

6.3. Ograniczenia korzystania

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie daje żadnemu użytkownikowi usługi prawa do:

 • roszczenia sobie prawa do posiadania jakichkolwiek praw własności intelektualnej do usługi lub publikowanych w niej treści;

 • powielania, rozpowszechniania, sprzedawania, licencjonowania lub modyfikowania jakiejkolwiek części usługi lub jakichkolwiek treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach lub dozwolonych przez obowiązujące prawo;

 • omijania lub wyłączania zabezpieczeń usługi, angażowania się w oszukańcze działania lub zakłócania w inny sposób funkcjonowania usługi;

 • uzyskiwania dostępu do usługi za pomocą zautomatyzowanych środków, takich jak boty itp.;

 • zbierania lub wykorzystywania danych osobowych innych użytkowników usługi, chyba że osoby te wyraziły na to zgodę;

 • wykorzystywania usługi do rozsyłania spamu;

 • wykorzystywania usługi do rozpowszechniania treści komercyjnych lub politycznych;

 • wykorzystywania usługi do sprzedaży jakiegokolwiek rodzaju towarów lub usług.

6.4. Naruszenia własności intelektualnej

Parlament szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich i oczekuje, że wszyscy użytkownicy będą postępować w ten sam sposób w kontaktach w społeczności wspólnie.eu. Parlament zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich oraz do zawieszania lub zamykania kont użytkowników platformy wspólnie.eu, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej innych osób.

Każdy posiadacz praw, który w dobrej wierze uważa, że treści udostępniane na stronie wspólnie.eu naruszają jego prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego, może wysłać zawiadomienie do administratorów serwisu na adres copyright@together.eu.

6.5. Zastrzeżenie

Parlament nie może ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą powstać na skutek korzystania z usługi. Parlament dokłada wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum niekorzystnych skutków błędów technicznych. W szczególności niektóre dane lub informacje zamieszczone na platformie wspólnie.eu mogły zostać stworzone lub sformatowane w plikach lub formatach obarczonych błędami. W takim przypadku Parlament nie może zagwarantować, że problemy nie przerwą ciągłości usługi lub nie utrudnią jej w inny sposób. Parlament nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesyłaniu danych, które mogą powstać w związku z poszczególnymi sieciami internetowymi lub niezgodnościami powodowanymi przeglądarką internetową użytkownika.

Parlament nie może zagwarantować, że informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych oraz treści dostarczane przez użytkowników udostępniane na platformie wspólnie.eu są wiarygodne lub aktualne. Informacje na platformie wspólnie.eu i działania mogą odsyłać do zewnętrznych stron lub aplikacji, nad którymi Parlament nie ma kontroli i za które nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli użytkownik platformy wspólnie.eu zdecyduje się skorzystać z odnośnika do jakiejkolwiek zewnętrznej strony internetowej, która nie należy do domeny europa.eu, opuszcza oficjalną domenę Parlamentu i podlega polityce w zakresie plików cookie, polityce prywatności i polityce prawnej danej strony zewnętrznej.

Przestrzeganie obowiązujących wymogów dotyczących ochrony danych i dostępności zewnętrznych stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na stronie wspólnie.eu, nie podlega kontroli Parlamentu i jest przedmiotem jednoznacznej odpowiedzialności danej zewnętrznej strony internetowej.

Niniejsze zastrzeżenie nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Parlamentu wynikającej z art. 340 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

6.6. Wykorzystanie treści

Dla uściślenia – treść oznacza teksty, dane (nieosobowe) i elementy multimedialne, takie jak teksty, rysunki, grafiki, ikony, obrazy, fotografie, materiały audio i wideo, udostępnione na stronie wspólnie.eu przez Parlament, współtworzących użytkowników lub współtworzące organizacje.

6.6.1.  Treści dostarczane przez Parlament

Treści dostarczane przez Parlament stanowią wyłączną własność UE. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej przysługujących UE, bez uszczerbku dla praw i wyjątków przewidzianych przez obowiązujące prawo.

Zasadniczo ponowne wykorzystanie (powielanie lub wykorzystywanie) danych tekstowych i elementów multimedialnych, które są własnością UE (oznaczone słowami „© Unia Europejska, [rok (lata)] – Źródło: Parlament Europejski” lub „© Unia Europejska, [rok (lata)] – PE) lub osób trzecich (© Źródło zewnętrzne, [rok (lata)]) i do których prawa użytkowania posiada UE, jest dozwolone do użytku osobistego lub do dalszego rozpowszechniania w celach niekomercyjnych lub komercyjnych, pod warunkiem że powielany jest cały materiał i podane jest źródło. Jednak ponowne wykorzystanie pewnych danych może w niektórych przypadkach podlegać odmiennym warunkom; w tym przypadku do danych załącza się uwagę określającą te warunki.

Każda częściowa reprodukcja danych lub elementów multimedialnych niniejszej platformy musi również zawierać link URL do całego elementu lub strony internetowej, z której pochodzi.

Użytkownicy zobowiązują się, że nie usuną ani nie zmienią informacji wskazujących autora lub źródło oraz że nie naruszą technicznych środków ochrony dokumentów i elementów multimedialnych, takich jak ograniczenia dotyczące wydruku lub pobierania danych oraz oznaczanie widoczne lub niewidoczne. Wszelkie naruszenia mogą skutkować wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego.

Tłumaczenie tekstów lub dokumentów na języki inne niż oficjalne wersje językowe wyświetlane na stronie wspólnie.eu jest dozwolone pod warunkiem należytego podania źródła w odpowiednio widocznym miejscu, a także umieszczenia odpowiedniego zastrzeżenia prawnego (oba elementy należy przetłumaczyć na dany język):

„Przetłumaczono z oryginalnej wersji [podać język] opublikowanej przez Unię Europejską na stronie wspólnie.eu [podać adres URL]: © Unia Europejska, [rok (lata)] – Źródło: Parlament Europejski”; lub „© Unia Europejska, [rok (lata)] PE”, [nazwisko/nazwa posiadacza praw własności intelektualnej w zakresie tłumaczenia] ponosi pełną odpowiedzialność za tłumaczenie na język [podać język docelowy]”.

6.6.2.  Treści dostarczane przez użytkowników współtworzących i organizacje współtworzące

Użytkownicy mogą korzystać z treści przesłanych na platformę wspólnie.eu przez użytkowników współtworzących i organizacje współtworzące wyłącznie zgodnie z funkcjami i zastosowaniami opisanymi w niniejszych Warunkach. Takie ponowne wykorzystanie jest dozwolone wyłącznie z myślą o komunikacji i zaangażowaniu w ramach celów platformy wspólnie.eu, pod warunkiem że źródło treści (tj. wspólnie.eu) zostanie podane, a właściciel(e) treści zostanie(-ą) odpowiednio wskazany(-i).

Użytkownicy nie mogą ponownie wykorzystywać treści przesłanych przez użytkowników współtworzących i organizacje współtworzące na platformę wspólnie.eu do celów komercyjnych lub innych celów, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach (zob. również punkt 7.6).

7. Specjalne warunki korzystania dla użytkowników współtworzących i organizacji współtworzących

7.1. Zamieszczanie treści przez użytkowników współtworzących

Użytkownicy współtworzący mogą zamieszczać treści na stronie wspólnie.eu tylko wtedy, gdy zarejestrują się na platformie wspólnie.eu i utworzą konto użytkownika, podając swoje imię, nazwisko i adres e-mail, zgodnie z niniejszymi Warunkami i Polityki prywatności

7.2. Zamieszczanie treści przez organizacje współtworzące

Organizacje współtworzące mogą zamieszczać treści tylko wtedy, gdy ich przedstawiciele zarejestrują się na platformie wspólnie.eu i utworzą konto użytkownika, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę organizacji i stanowisko, zgodnie z niniejszymi Warunkami i polityką prywatności.

Profil publiczny i promowane kampanie organizacji współtworzących muszą być sporządzone w jednym z urzędowych języków UE.

7.3. Odpowiedzialność za treści

Użytkownicy współtworzący i organizacje współtworzące ponoszą odpowiedzialność za wszelkie treści przez nich zamieszczone i zachowują wszelkie prawa własności intelektualnej do nich.

7.4. Przegląd treści i kodeks postępowania

Użytkownicy współtworzący i organizacje współtworzące muszą zagwarantować, że będą przestrzegać kodeksu postępowania i nie będą rozpowszechniać za pośrednictwem usługi żadnych treści, które naruszają niniejsze Warunki lub kodeks postępowania.

Treści zamieszczane na stronie wspólnie.eu przez współtworzących użytkowników i współtworzące organizacje są weryfikowane przez Parlament. Parlament zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmowy publikacji wszelkich treści niezgodnych z niniejszymi Warunkami lub Kodeksem postępowania bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec autora.

Przegląd treści przez Parlament nie ogranicza odpowiedzialności współtworzących je użytkowników i organizacji, które pozostają w pełni odpowiedzialne za swoje treści oraz za wszelkie szkody lub inne zobowiązania wynikające z niezgodnego z prawem korzystania z usługi, w tym z naruszeń praw własności intelektualnej osób trzecich.

7.5. Licencja na rzecz UE

Zamieszczając treści na platformie wspólnie.eu lub za jej pośrednictwem, współtworzący ją użytkownicy i współtworzące ją organizacje udzielają UE, reprezentowanej przez Parlament, obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej, niekomercyjnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na wykorzystanie tych treści, w tym prawa do ich powielania, rozpowszechniania, modyfikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, publicznego prezentowania i podawania do wiadomości we wszystkich mediach, w celu prowadzenia, promowania lub ulepszania platformy wspólnie.eu lub w celu promowania działalności Parlamentu, pod warunkiem podania źródła i właściciela treści.

Treści mogą być rozpowszechniane na stronach internetowych Parlamentu, w mediach społecznościowych, podczas imprez informacyjnych i promocyjnych oraz we wszystkich innych kanałach komunikacji.

Licencja jest udzielana na cały okres obowiązywania praw autorskich i, w stosownych przypadkach, praw pokrewnych. W przypadku usunięcia treści licencja wygasa w odniesieniu do przyszłego wykorzystania, ale nie w odniesieniu do wykorzystania dozwolonego przed usunięciem treści.

7.6. Licencja dla użytkowników

Użytkownicy współtworzący i organizacje współtworzące udzielają również użytkownikom platformy wspólnie.eu obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, niezbywalnej, nieodpłatnej, niekomercyjnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp lub wykorzystanie ich treści za pośrednictwem usługi, w tym prawa do ich powielania, modyfikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, prezentowania i publicznego przekazywania tych treści w dowolnych i wszystkich mediach, zgodnie z funkcjami usługi i wyłącznie z myślą o komunikacji i zaangażowaniu w ramach celów wspólnie.eu, pod warunkiem, że źródło treści (tj. wspólnie.eu) zostanie podane, a właściciel(e) treści zostanie(-ą) odpowiednio wskazany(-i).

Licencja jest udzielana na cały okres obowiązywania praw autorskich i, w stosownych przypadkach, praw pokrewnych. W przypadku usunięcia treści licencja wygasa w odniesieniu do przyszłego wykorzystania, ale nie w odniesieniu do wykorzystania dozwolonego przed usunięciem treści.

7.7. Gwarancje

Użytkownicy współtworzący i organizacje współtworzące niniejszym gwarantują, że:

 • są autorami lub posiadaczami praw do przesłanych treści lub uzyskali wszelkie niezbędne licencje i zgody od osób trzecich, którym przysługują prawa do tych treści;

 • są uprawnieni do udzielenia Parlamentowi i innym użytkownikom licencji na wykorzystanie treści zgodnie z niniejszymi Warunkami; 

 • żadna osoba trzecia nie ma żadnych praw do przesłanych treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób ograniczyć prawa Parlamentu lub innych użytkowników wynikające z niniejszych Warunków;

 • zamieszczone treści nie naruszają żadnych przepisów prawa ani praw osób trzecich, takich jak prawa autorskie i pokrewne, znaki towarowe, patenty, prawa do wizerunku przedstawionych osób i prawa do prywatności.

7.8. Odpowiedzialność

Użytkownicy współtworzący i organizacje współtworzące ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje treści i są wyraźnie zobowiązani, aby nie składać zniesławiających oświadczeń i nie naruszać ani nie zezwalać na naruszanie praw autorskich, znaków towarowych, prawa ochrony danych i prywatności, ani żadnych innych praw.

W takich przypadkach Parlament nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody lub inne zobowiązania ponosi użytkownik współtworzący lub organizacja współtworząca.

Użytkownicy współtworzący i organizacje współtworzące ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wyrządzone Parlamentowi lub osobom trzecim przez ich niezgodne z prawem postępowanie w trakcie korzystania z usługi.

Osoby zamieszczające treści zobowiązują się bronić, zwalniać z odpowiedzialności i chronić Parlament przed wszelkimi roszczeniami, pozwami sądowymi lub postępowaniami wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków, w tym naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej osób trzecich.

7.9. Dane osobowe związane z zamieszczonymi treściami

Dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym administrator danych uznaje publikację odnośnych treści na platformie wspólnie.eu za istotną, przy czym treści te są udostępniane wszystkim obywatelom korzystającym z platformy. Osoby zamieszczające treści mogą również zażądać usunięcia swoich wypowiedzi.

Na platformie ani na żadnej innej stronie internetowej nie będą wyświetlane żadne konkretne dane osobowe, z wyjątkiem:

 • imienia osoby zamieszczającej treści (lub pełnego imienia i nazwiska, jeśli ta osoba życzy sobie tego);

 • zdjęcia autora;

 • zdjęcia, które może zawierać możliwą do zidentyfikowania osobę;

 • innych szczegółów wskazujących kontekst, które autor może wyrazić w konkretnym fragmencie treści.

Informacje na temat danych osobowych związanych z kontem wspólnie.eu znajdują się na poświęconej temu zagadnieniu stronie Polityki prywatności .