Условия за използване („Условия“)

1. Описание на услугата

Платформата zaednoza.eu е онлайн платформа за сътрудничество („услуга“), чиято цел е да насърчава гражданите и организациите да участват в демократичния живот.

Платформата е собственост на Европейския съюз, представляван от Европейския парламент, и е разработена с цел да се даде възможност на гражданите и организациите да играят активна роля в изграждането на по-светло бъдеще в ЕС. Тя позволява на гражданите и организациите да си взаимодействат с общността zaednoza.eu и да споделят действия, дейности и преживявания чрез мултимедийно съдържание, например аудиоматериали, видеоматериали, изображения и текстове („съдържание“). Ползвателите могат също така да споделят истории и лични разкази, да записват инициативи и прояви, да предлагат и организират прояви за останалата част от общността и да въвеждат материали за популяризиране в подкрепа на комуникационните дейности на Парламента.

2. Кой може да използва услугата

Всяко лице, пребиваващо във или извън ЕС, което е на възраст най-малко 13 години, може да използва услугата. Ненавършилите пълнолетие лица (на възраст под 18 години) трябва да имат разрешение от родителя или законния настойник, за да могат да използват услугата. Родителите или законните настойници на ненавършило пълнолетие лице са обвързани с настоящите условия и отговарят за използването на услугата от страна на детето.

Лицата, които използват услугата от името на организация, потвърждават, че имат законното правомощие да действат от името на тази организация и че тази организация приема настоящите условия. Организациите са задължени да информират Парламента за всички промени в организацията и/или ако техният представител напусне организацията.

3. Категории ползватели и функционални възможности на услугата

Платформата zaednoza.eu има различни категории ползватели (наричани общо „ползватели“) и всяка отделна категория може да използва различни функционални възможности.

3.1. Нерегистрирани ползватели

„Нерегистрирани ползватели“ са ползватели, които не са си създали профил в zaednoza.eu. Те имат достъп до информация, прояви, центъра за изтегляне на онлайн информация, материали от обучения и лични разкази, публикувани на платформата zaednoza.eu. Могат да запазват прояви в календара си и да ги споделят в социалните медии. В центъра за изтегляне на онлайн информация нерегистрираните ползватели могат да изтеглят и персонализират визуално съдържание за кампаниите на Парламента. Те имат право също така да изтеглят и материали от кампании на други ползватели.

3.2. Регистрирани ползватели

„Регистрираните ползватели“ са ползватели, които са си създали профил в zaednoza.eu. Те могат да използват същите функционални възможности като нерегистрираните ползватели. Освен това те могат обаче и да редактират информация за личната си област, да се регистрират за прояви, да посещават курсове за обучение и да получават имейли.

3.3. Въвеждащи съдържание ползватели

„Въвеждащи съдържание ползватели“ са регистрирани ползватели, които могат да предоставят съдържание за публикуване в zaednoza.eu под формата на прояви и истории. Те използват същите функционални възможности като регистрираните ползватели. Освен това те могат да качват материали от кампании, които могат да бъдат изтеглени от други ползватели. Това съдържание подлежи на одобрение от Парламента преди публикуването му в zaednoza.eu.

3.4. Регистрирани организации

„Регистрирани организации“ са организации, които имат профил за влизане в платформата zaednoza.eu, създаден от представител на организацията. След като се регистрират в zaednoza.eu ,те ще получават съобщения от Парламента (бюлетини, покани за семинари, анкети и др.). Това е първата стъпка, която всяка организация трябва да предприеме, преди да стане въвеждаща съдържание организация.

3.5. Въвеждащи съдържание организации

„Въвеждащи съдържание организации“ са регистрирани организации, чиито представители могат да предоставят съдържание за публикуване в zaednoza.eu. Представителите на въвеждащите съдържание организации могат да се възползват от същите функционални възможности като въвеждащите съдържание ползватели. Освен това те могат да предложат кратък текст заедно с името и логото на организацията, който да се използва като публичен профил на организацията. Могат да добавят връзка към своя уебсайт и профилите в социалните медии. Също така имат възможност да добавят информация от кампании към публичния профил. Това съдържание подлежи на одобрение от Парламента преди публикуването му в zaednoza.eu.

Освен това въвеждащите съдържание организации могат да участват във специалния форум за тези организации.

4. Приложими условия

Като получават достъп до услугата и я използват, всички ползватели приемат настоящите условия и следните допълнителни политики и съобщения:

 1.   правната информация  на уебсайтовете на Парламента, освен ако в настоящите условия е посочено друго;

 2.   политиката за поверителност на личните данни, която предоставя информация относно правата на субектите на данни и начина на обработване на личните данни на платформата zaednoza.eu;

 3.   правилата за поведение, които определят принципите за използването на платформата  zaednoza.eu.

За въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации се прилагат специални условия (вж. раздел 7).

Парламентът може да изменя настоящите условия или горепосочените политики, за да отрази промените във функционалните възможности на услугата или от правни съображения и съображения, свързани със сигурността. Парламентът ще информира ползвателите за всички съществени изменения на настоящите условия или на някоя от горепосочените политики.

5. Временно спиране и прекратяване

Парламентът си запазва правото да прекрати достъпа до услугата за всички ползватели, които нарушават настоящите условия или някоя от приложимите горепосочени политики.

Парламентът си запазва правото временно да спре или да прекрати достъпа до профили в zaednoza.eu, притежавани от регистрирани ползватели, въвеждащи съдържание ползватели, регистрирани организации или въвеждащи съдържание организации, ако счита, че има основания за това, без да поема каквато и да било отговорност по отношение на горепосочените ползватели, и по-специално в случай на повтарящи се нарушения на разпоредбите в условията и политиките.

Парламентът предварително изпраща официално уведомление до регистрираните ползватели, въвеждащите съдържание ползватели, регистрираните организации или въвеждащите съдържание организации за намерението си да спре или прекрати достъпа до профили в zaednoza.eu, притежавани от тях, като посочва причините за това и ги приканва да представят коментари или да предприемат коригиращи действия в срок от 15 календарни дни от получаване на уведомлението.

Ако след като разгледа представените коментари или предприетите коригиращи действия от регистрираните ползватели, въвеждащите съдържание ползватели, регистрираните организации или въвеждащите съдържание организации, Парламентът реши да преустанови процедурата за временно спиране или прекратяване, той уведомява официално за това регистрираните ползватели, въвеждащите съдържание ползватели, регистрираните организации или въвеждащите съдържание организации.

Ако не са представени коментари или ако въпреки коментарите, представени от регистрираните ползватели, въвеждащите съдържание ползватели, регистрираните организации или въвеждащите съдържание организации, или предприетите коригиращи действия Парламентът реши да продължи процедурата за временно спиране или прекратяване, той уведомява официално за това регистрираните ползватели, въвеждащите данни ползватели, регистрираните организации или въвеждащите данни организации в срок от 15 календарни дни, считано от получаването на отговора на партньора, като посочва причините за временното спиране или прекратяването, датата, на която то поражда действие, и продължителността в случай на временно спиране.

Регистрираните ползватели, въвеждащите съдържание ползватели, регистрираните организации и въвеждащите съдържание организации имат право да закрият потребителските си профили по всяко време и да прекратят използването на услугата. Прекратяването на услугата обаче не може да освободи ползвателите от отговорност, произтичаща от предишно използване на услугата и нарушения на настоящите условия.

6. Общи условия за използване за всички ползватели

6.1. Използване на услугата

При спазване на настоящите условия на ползвателите се предоставя неизключителен, непрехвърляем, неподлежащ на сублицензия и отменяем световен лиценз за използване на софтуера, предоставен като част от услугата. Този лиценз позволява на всички ползватели да използват услугата само в съответствие с настоящите условия.

Съдържанието, публикувано на zaednoza.eu, може да се използва в съответствие с настоящите условия (вж. раздел 6.6.).

6.2. Използване на логото на Европейския парламент

Логото на Парламента може да се използва само в съответствие с условията за използване на логото на Европейския парламент, по-специално с цел насърчаване на участието на ползвателите в zaednoza.eu.

6.3. Ограничения на използването

Нищо в настоящите условия не дава право на който и да е ползвател на услугата:

 • да претендира за собственост върху което и да е право върху интелектуална собственост в рамките на услугата или публикуваното на платформата съдържание;

 • да възпроизвежда, разпространява, продава, лицензира или променя която и да е част от услугата или каквото и да е съдържание, освен когато това е позволено от настоящите условия или съгласно приложимото право;

 • да заобикаля или дезактивира защитните елементи на услугата, да се включи с измама в услугата или по друг начин да нарушава функционирането ѝ;      

 • да получава достъп до услугата, използвайки автоматизирани средства като ботове и др.; 

 • да събира или използва лични данни на други ползватели на услугата, освен ако това е разрешено от съответните лица;

 • да използва услугата за разпространение на спам;

 • да използва услугата за разпространение на търговско или политическо съдържание;  

 • да използва услугата, за да продава каквито и да е стоки или услуги.

6.4. Нарушения на правата върху интелектуална собственост

Парламентът зачита правата върху интелектуална собственост на трети страни и очаква всички ползватели да правят същото при взаимодействията си в рамките на общността zaednoza.eu. Парламентът си запазва правото да премахва всяко съдържание, което нарушава правата върху интелектуална собственост на трети страни, и да блокира временно или да закрива профилите на ползватели на zaednoza.eu, които извършват многократни нарушения по отношение на авторски права, търговски марки или други права върху интелектуална собственост на други лица.

Всеки носител на права, който добросъвестно счита, че съдържанието, предоставено на разположение на платформата zaednoza.eu, нарушава авторските му права или правата му върху търговски марки, може да изпрати съобщение до администраторите на услугата на адрес copyright@together.eu.

6.5. Изключване и ограничаване на отговорността

Парламентът не носи отговорност за преки или косвени вреди, които могат да произтекат от използването на услугата. Парламентът прави всичко възможно, за да сведе до минимум смущенията във функционирането, причинени от технически грешки. Възможно е някои от представяните на платформата zaednoza.eu данни или сведения да са създадени или структурирани във файлове или формати, съдържащи грешки. При такива случаи Парламентът не може да гарантира, че услугата няма да бъде прекъсната или засегната по друг начин от проблеми. Парламентът не носи отговорност за неправилното предаване на данни, което може да възникне в резултат на различните интернет мрежи или на несъвместимост с уеб браузъра на ползвателя.

Парламентът не може да гарантира надеждността или актуалността на информацията от външни източници и на съдържанието, предоставено от ползвателите на платформата zaednoza.eu. Понякога в информацията и отразените действия на платформата zaednoza.eu има линкове към външни сайтове или приложения, върху които Парламентът няма контрол и за които той не може да поеме отговорност.

Когато ползвателите на zaednoza.eu решат да отворят линк към външен уебсайт, който не е в домейна europa.eu, те напускат официалния домейн на Парламента и за тях се прилагат „бисквитките“, правилата за неприкосновеността на личните данни и правните политики на външния уебсайт.

Спазването на приложимите изисквания за защита на данните и за достъпност на външните уебсайтове, свързани със zaednoza.eu, е извън контрола на Парламента и е изрична отговорност на външния уебсайт.

Настоящото изключване и ограничаване на отговорността няма за цел да намали отговорността на Парламента, произтичаща от член 340 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

6.6. Използване на съдържание

За по-голяма яснота съдържание означава текст, данни (нелични) и мултимедийни материали като текстове, рисунки, графики, икони, изображения, снимки, аудио и видеоматериали, предоставени на разположение в zaednoza.eu от Парламента, от въвеждащи съдържание ползватели или от въвеждащи съдържание организации.

6.6.1.  Съдържание, предоставено от Парламента

Съдържанието, предоставено от Парламента, е изключителна собственост на ЕС. Ползвателите се ангажират да спазват правата върху интелектуална собственост на Европейския съюз, без да се засягат правата и изключенията, предвидени в приложимото законодателство.

По правило повторното използване (възпроизвеждане или използване) на текстови данни и мултимедийни елементи, които са собственост на ЕС (обозначени с текста „© Европейски съюз, [година(и)] – Източник: Европейски парламент“ или „© Европейски съюз, [година(и)] – ЕП“) или на трети страни (© Външен източник, [година(и)]) и за които ЕС има права на ползване, е разрешено за лична употреба или за по-нататъшно разпространение с идеална или с търговска цел, ако се възпроизвежда целият елемент и се посочи източникът. В някои случаи обаче повторното използване на определени данни може да е предмет на различни условия; в този случай данните са придружени от указание, уточняващо тези условия.

При всяко частично възпроизвеждане на данни или мултимедийни елементи от тази платформа трябва също така да се посочва URL адресът на пълния елемент или уебстраницата, от която е взет.

Ползвателите се задължават да не заличават или изменят указанията, посочващи автора или източника, както и да не заобикалят техническите средства за защита на документите и мултимедийните елементи, като например ограниченията за разпечатване или изтегляне на материали и видимите или невидимите обозначения. Всяко нарушение може да даде основание за гражданско и за наказателно производство.

Преводите на текстове или документи на езици, различни от официалните езикови версии, налични на платформата zaednoza.eu, са разрешени, при условие че източникът е надлежно посочен на достатъчно видно място и е добавен подходящ текст за изключване и ограничаване на отговорността, като и двете информации са преведени на съответния език:

„Превод от оригиналната версия на [посочва се езикът], публикувана от Европейския съюз на платформата zaednoza.eu [посочва се URL]: „© Европейски съюз, [година(и)] – Източник: Европейски парламент“; или „© Европейски съюз, [година(и)] ЕП“, [Име на носителя на правата върху интелектуалната собственост на превода] поема пълната отговорност за превода на [посочва се целевият език]“

6.6.2.  Съдържание, предоставено от въвеждащи съдържание ползватели и въвеждащи съдържание организации

Ползвателите могат да използват съдържание, представено на zaednoza.eu от въвеждащи съдържание ползватели и въвеждащи съдържание организации, само в съответствие с функционалните възможности и употребите, описани в настоящите условия. Такова повторно използване е разрешено само за целите на комуникацията и участието в контекста на целите на zaednoza.eu, при условие че е отбелязан източникът на съдържанието (т.е. zaednoza.eu) и съответният собственик / съответните собственици на съдържанието е(са) посочен(и) по подходящ начин.

Ползвателите не могат да използват повторно съдържание, предоставено на платформата zaednoza.eu от въвеждащи съдържание ползватели и въвеждащи съдържание организации, за търговски цели или за други цели, които не са изрично разрешени в настоящите условия (вж. също раздел 7.6).

7. Специални условия за въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации

7.1. Предоставяне на съдържание от въвеждащи съдържание ползватели

Въвеждащите съдържание ползватели могат да предоставят съдържание на zaednoza.eu само когато са се регистрирали в платформата zaednoza.eu и са си създали потребителски профил, посочвайки име, фамилия и електронен адрес в съответствие с настоящите условия и политиката за поверителност на личните данни

7.2. Предоставяне на съдържание от въвеждащи съдържание организации

Въвеждащите съдържание организации могат да предоставят съдържание само когато техните представители са се регистрирали в платформата zaednoza.eu и са си създали потребителски профил, посочвайки име, фамилия, електронен адрес, име на организацията и своята позиция в съответствие с настоящите условия и политиката за поверителност на личните данни.

Публичният профил и кампаниите на въвеждащите съдържание организации трябва да бъдат изготвени на официален език на ЕС.

7.3. Собственост върху съдържанието

Въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации отговарят за всяко съдържание, което предоставят, и запазват всички права върху интелектуална собственост, свързани с него.

7.4. Преглед на съдържанието и правила за поведение

Въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации трябва да гарантират, че ще спазват правилата за поведение и няма да разпространяват чрез услугата съдържание, което е в нарушение на настоящите условия и/или правилата за поведение.

Парламентът ще прави преглед на съдържанието, предоставено на zaednoza.eu от въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации. Парламентът си запазва правото да заличи или да откаже публикуването на всяко съдържание, което не е в съответствие с настоящите условия или правилата за поведение, без да се поражда каквато и да било отговорност от негова страна към въвеждащия съдържанието.

Прегледът на съдържанието от Парламента не ограничава отговорността на въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации; те носят пълна отговорност за своето съдържание, за евентуални вреди или за друго неправомерно използване на услугата, включително нарушения на правата върху интелектуална собственост на трети страни.

7.5. Лиценз за ЕС

Като предоставят съдържание на или чрез zaednoza.eu, въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации дават на ЕС, представляван от Парламента, световен, неизключителен, прехвърляем, безвъзмезден, нетърговски, подлежащ на сублицензия лиценз за използване на това съдържание, включително правата за възпроизвеждане, разпространение, модифициране, превод, създаване на производни творби, показване и публично представяне във всички медии, за целите на функционирането, популяризирането или подобряването на платформата zaednoza.eu или популяризирането на дейностите на Парламента, при условие че са посочени източникът и собственикът на съдържанието.

Съдържанието може да се разпространява на уебсайтовете на Парламента, в социалните медии и в рамките на информационни прояви и на прояви с участието на заинтересованите страни, както и по всички други комуникационни канали на Парламента.

Лицензът се предоставя за целия срок на авторското право и когато е приложимо, на сродните му права. Ако съдържанието бъде премахнато, лицензът се прекратява за бъдещи употреби, но не и за употреби, разрешени преди неговото премахване.

7.6. Лиценз за ползвателите

Въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации също така предоставят на ползвателите на zaednoza.eu световен, неизключителен, непрехвърляем, безвъзмезден, нетърговски и неподлежащ на сублицензия лиценз за достъп до и използване на това съдържание, включително правата за възпроизвеждане, модифициране, превод, създаване на производни творби, разпространение, показване и публично представяне на това съдържание във всички медии, в границите на функционалните възможности на услугата и само за целите на комуникацията и участието в рамките на целите на zaednoza.eu, при условие че източникът на съдържанието (т.е. zaednoza.eu) е отбелязан и че съответният собственик / съответните собственици на съдържанието е(са) посочен(и) по подходящ начин.

Лицензът се предоставя за целия срок на авторското право и когато е приложимо, на сродните му права. Ако съдържанието бъде премахнато, лицензът се прекратява за бъдещи употреби, но не и за употреби, разрешени преди неговото премахване.

7.7. Гаранции

Въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации гарантират с настоящата клауза, че:

 • те са авторът и/или носителят на правата върху каченото съдържание и/или са получили всички необходими лицензи и съгласие от трети страни, които имат права върху това съдържание;

 • имат право да предоставят на Парламента и на други ползватели лиценз за използване на съдържанието в съответствие с настоящите условия; 

 • никоя трета страна няма права върху каченото съдържание, които по някакъв начин биха могли да ограничат правата на Парламента или на другите ползватели, произтичащи от настоящите условия;

 • предоставеното съдържание не нарушава законите или правата на трети страни като авторските права и сродните права, търговските марки, патентите, правата върху изображения на хора и правото на неприкосновеност на личните данни.

7.8. Отговорност

Въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации носят пълна отговорност за своето съдържание; от тях се изисква изрично да не правят клеветнически изявления и да не нарушават или разрешават каквото и да е нарушение на законодателството в областта на авторското право, търговските марки, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот или на други законови права.

Парламентът не поема отговорност в такива случаи; въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации поемат отговорност за всички възникнали щети и всяка друга произтичаща отговорност.

Въвеждащите съдържание ползватели и въвеждащите съдържание организации носят отговорност за всяка загуба или вреда, която са причинили на Парламента или на трети страни вследствие на неправомерното си поведение, когато са използвали услугата.

Въвеждащите съдържание се съгласяват да защитят, да обезщетят и да освободят от отговорност Парламента по отношение на всички претенции, съдебни процеси или производства, произтичащи от нарушаване на настоящите условия, включително нарушения на авторски права на трети страни и други права върху интелектуална собственост.

7.9. Лични данни, свързани с въвеждане на съдържание

Личните данни се съхраняват дотогава, докато публикуването на съответното съдържание на платформата zaednoza.eu се счита за целесъобразно от администратора на данни, когато съдържанието се предоставя на всички граждани, които използват платформата. Въвеждащите съдържание могат също така да поискат заличаването на въведеното от тях съдържание.

Конкретни лични данни няма да бъдат показвани на платформата или на който и да е друг уебсайт с изключение на:

 • собственото име на въвеждащия съдържание (или пълното име, ако той желае да му бъде призната собствеността върху съдържанието);

 • снимка на въвеждащия съдържание; 

 • снимка, която може да включва лице, което може да бъде идентифицирано;

 • други контекстуални подробности, които въвеждащият съдържание може да включи в конкретното съдържание.

За личните данни, свързани с профила в zaednoza.eu, ще намерите информация на специалната страница за политиката за поверителност на личните данни .